Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Patiëntenrechten

Omschrijving

De wet op de patiëntenrechten (22 augustus 2000) regelt de basisrechten van elke patiënt die gezondheidszorg ontvangt. Het gaat om de volgende rechten:

Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg

 • iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg met respect voor de menselijke waardigheid en ongeacht het inkomen, de nationaliteit en de persoonlijke overtuiging
 • er mag geen onderscheid gemaakt worden op basis van culturele, morele, filosofische of religieuze overtuigingen

Recht op vrije keuze van zorgverstrekker

 • iedereen is vrij in de keuze van zorgverstrekker en kan ook vrij van zorgverstrekker veranderen
 • er zijn een aantal wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld de arbeidsgeneesheer en controlegeneesheer

Recht om informatie te ontvangen

 • iedereen heeft het recht om alle informatie te ontvangen die nodig is om zijn gezondheidstoestand in te schatten
 • de informatie moet duidelijk geformuleerd worden op maat van de patiënt
 • de patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon
 • enkel onder strikte voorwaarden kan de zorgverstrekker beslissen bepaalde informatie niet aan de patiënt door te geven (therapeutische uitzondering)

Recht op toestemming

 • de patiënt moet uitdrukkelijk toestemmen met de behandeling (dit kan ook mondeling of afgeleid worden uit uw gedrag)
 • de zorgverstrekker moet hiervoor alle nodige informatie over de behandeling geven (de aard van de ingreep, de duur, de nevenwerkingen, de risico's, de nazorg, de financiële gevolgen …)  

Recht op een patiëntendossier

 • elke patiënt heeft recht op een persoonlijk patiëntendossier met alle medische informatie
 • de zorgverstrekker moet dit dossier zorgvuldig aanvullen en bewaren
 • u mag dit patiëntendossier inkijken, een afschrift vragen of vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen

Recht op respect voor zijn intimiteit

 • elke patiënt heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer: enkel de zorgverstrekkers die nodig zijn voor het onderzoek of de behandeling mogen bij de behandeling aanwezig zijn
 • de informatie over de gezondheid van de patiënt mag niet zomaar aan derden meegedeeld worden

Recht om klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

Als u vindt uw patiëntenrechten niet gerespecteerd zijn, kunt u klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst:

 • elk ziekenhuis heeft een eigen ombudsdienst (opzoeken lokale ombudsdiensten)
 • er is een federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt' voor andere zorgverstrekkers
 • elke patiënt heeft steeds ook het recht om onmiddellijk een klacht bij het gerecht in te dienen

U kan meer informatie vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

 

Raadpleeg de brochure "Patiëntenrechten - Een uitnodiging tot dialoog" (pdf) 

 

 

Voorwaarden

 • voor elke persoon die gezondheidszorg ontvangt
 • toe te passen door alle zorgverstrekkers (artsen, apothekers, verplegers, kinesisten, tandartsen, ...)