Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Leefloon

Omschrijving

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Nationaliteit:
U bent:

 • Belg
 • staatloos
 • erkend vluchteling
 • onderdaan van een andere lidstaat van de EU (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Leeftijd:
U bent:

 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar en:
  • ontvoogd door huwelijk
  • u bent zwanger
  • u hebt kinderen ten laste

Verblijfplaats:
U verblijft gewoonlijk en permanent in België

Werkbereidheid:
U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen:

 • u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...)
 • het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of geadopteerde

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Meebrengen

- identiteitskaart of immatriculatieattest
- huurcontract
- inschrijvingsbewijs VDAB
- beslissing RVA
- loon, uitkering of pensioen (strookje/uittreksel)
- kinderbijslag (strookje/uittreksel)
- betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
- spaargelden (uittreksels/bewijzen)
- onroerende voorheffing K.I.
- rekeningnummer
- kleefbriefje ziekenfonds
- rekeninguittreksels laatste drie maanden

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende 809,42 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande 1.214,13 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1.640,83 euro per maand

Bijkomende informatie

Nieuwe aanvragen:

Elke werkdag, behalve op vrijdag, van 9u tot 11u30 in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, 8301 Knokke-Heist.

Wettekst

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Meer info?

OCMW Financiële steun