Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking

Omschrijving

Als u thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een beperking op u neemt, kunt u mits u voldoet aan de voorwaarden recht hebben op de “gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking”.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn

 • het kind
  • is maximum 20 jaar
  • heeft een beperking die recht geeft op de zorgtoeslag groeipakket
  • is thuis of gaat overdag naar school, maar keert dagelijks naar huis
 • het netto belastbaar inkomen van de ouders is lager dan bepaalde grensbedragen

 

Meebrengen

Bij de aanvraag moeten volgende stukken gevoegd worden:

 1. Een uittreksel uit de geboorteakte van het kind met een beperking.
 2. Een attest waaruit de vaststelling van de beperking blijkt:
  ofwel a. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: minstens 4 punten op eerste pijler of minstens 6 punten over 3 pijlers
  ofwel b. Groeipakket Vlaanderen: toekenning van de toeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte
 3. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat voor het kind de bijkomende toeslag wordt uitbetaald
 4. Een schoolattest of een attest van MPI/dagcentrum.
 5. Het laatst ontvangen aanslagbiljet van de ouders.

 

De aanvragen moeten voor 1 september van elk jaar bij het Infopunt Sociaal Huis worden ingediend op een formulier dat dat gratis bij deze dienst te verkrijgen is.

De aanvragen moeten elk jaar hernieuwd worden. Bij de hernieuwing moeten de hierboven vermelde bewijsstukken gevoegd worden met uitzondering van het uittreksel uit de geboorteakte en eventueel van het bovengenoemde attest waarbij het percentage van de beperking wordt vastgesteld.

Bedrag

De jaarlijkse toelage toegekend per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedraagt:

 • € 220 wanneer het kind gedurende gans het jaar bestendig thuis verblijft
 • € 119 wanneer het kind gedurende gans het jaar of een gedeelte ervan semi-intern is of school loopt en dagelijks naar huis keert