Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bijzondere Plannen van Aanleg

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. Door het opmaken van een RUP concretiseert de stad haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's zullen mettertijd de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen, maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. Na goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden er geen nieuwe bijzondere plannen van aanleg meer gemaakt. Vanaf dan worden in Knokke-Heist gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen' (gemeentelijk RUP's) opgemaakt. De bestaande bijzondere plannen van aanleg blijven evenwel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen veel flexibeler zijn dan de bijzondere plannen van aanleg (BPA's). De stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen. De stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen ook nog modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving. Een ruimtelijk uitvoeringsplan beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.