Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Een goed ruimtelijk beleid is nodig om ruimtelijke problemen op te lossen en ruimtelijke kwaliteit na te streven. Maar hoe concretiseren we dit?

Onze maatschappij evolueert alsmaar vlugger. Een rationele en planmatige aanpak is noodzakelijk: structuurplanning is een wijze van ruimtelijke planning om tot een goed ruimtelijk beleid te komen. De huidige wetgeving op de ruimtelijke ordening stelt dat in Vlaanderen op drie niveaus ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt: op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan:
“een beleidsdocument dat het kader voor de gewenste ruimtelijke structuur aangeeft. Het geeft een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.”

Het Vlaamse gewest stelt voor haar grondgebied het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op, een provincie voor haar grondgebied het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, de gemeente voor haar grondgebied het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.