Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

De akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

  Voorwaarden

  Wie kan een uittreksel of afschrift aanvragen?

  Voor akten van adoptie wordt het recht op een uittreksel of afschrift beperkt tot:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

  Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel of afschrift.

  Procedure

  De akte van adoptie vermeldt:

  • de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten alsook van de geadopteerde
  • de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie
  • de soort van adoptie: gewone of volle adoptie
  • in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

  Je kan een uittreksel of een afschrift van een akte van adoptie aanvragen in elke Belgische gemeente.

  Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een uittreksel of afschrift van de akte online aanvragen:

  • via het e-loket van de gemeente via de blauwe knop "Aanvraag op eigen naam of voor iemand anders" bovenaan deze pagina
  • of via de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'.

  Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen het attest aanvragen voor hun cliënten via de blauwe knop "Aanvraag door derden (notaris/advocaat/deurwaarder)" bovenaan deze pagina.

  Die elektronische uittreksels en afschriften zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

  Meebrengen

  Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

   

  Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.