Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20221204) Conceptnota en plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Onze West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt of leeft wil die ruimte gebruiken. Als we al die ruimtevragen naast elkaar leggen, is West-Vlaanderen niet groot genoeg. We zullen de ruimte dus moeten delen met elkaar en op zoek gaan naar manieren om dit te vertalen in een ruimtelijk beleid.

Op 17 maart 2022 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goedgekeurd.
De conceptnota is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze provincie.
De conceptnota vertelt voor welke ruimtelijke uitdagingen we staan als West-Vlaming, denk maar aan periodes van droogte, overvloedige neerslag,
de vraag naar ruimte, het energievraagstuk…

Daarom werd er in de conceptnota een strategische visie opgemaakt, waarin de ambities voor West-Vlaanderen in 2040 geformuleerd worden.
De strategische visie is opgebouwd uit vier ruimtelijke principes, met elk een eigen focus.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis Boeverbos en bij de 64 gemeentehuizen in de provincie West-Vlaanderen.
De conceptnota kan je ook digitaal inkijken op www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.

Vanaf maandag 5 september 2022 tot en met vrijdag 4 december 2022 kan je jouw bedenkingen, suggesties en opmerkingen meegeven op volgende manieren:

  • via het participatieplatform: participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte
  • per ruimte@west-vlaanderen.be
  • per brief aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge);
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis Boeverbos of in één van de 64 West-Vlaamse gemeentehuizen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van onze publieksmomenten, met infomarkt (doorlopend) en workshops.


Meer info over de publieksmomenten met infomarkt en het inschrijvingsformulier voor de workshops kan je terugvinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.

Ben je benieuwd naar de volgende stappen in het verdere traject van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.
Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen en de aankondiging
van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 5/9/2022 t/m 4/12/2022 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

U moet uw reactie uiterlijk op 5/12/2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

  • Departement Omgeving - Team Mer
  • Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie West-Vlaanderen (PL0283)
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.