Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aankoopvoorwaarden

 • De gemeente Knokke-Heist is als openbaar bestuur gebonden aan de wetgeving overheidsopdrachten. Voor uitgaven tot 8 500 euro (excl. BTW) kunnen verbintenissen tot stand komen door middel van een bestelbon (onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur - art. 105§1,4° KB Plaatsing van 15 juli 2011). Een overeenkomst tussen gemeentebestuur en leverancier kan enkel tot stand komen na verzending van een gemeentelijke bestelbon, goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan.
 • Voor opdrachten boven 8 500 euro (excl. BTW) komt de verbintenis in principe tot stand na betekening van een gunningsbeslissing. Desalniettemin kan hiervoor ook een bestelbon verstuurd worden. Deze bon geldt louter ter kennisgeving van het krediet dat het gemeentebestuur voor de uitgave gereserveerd heeft.
 • Verhogingen van prijzen gelden enkel als deze schriftelijk worden overeengekomen.
 • Levering vindt plaats conform het in de bestelbon bepaalde tijdstip en locatie. De gemeente tekent, indien door de leverancier gewenst, voor ontvangst. Tekenen voor ontvangst houdt geen aanvaarding van de levering in.
 • Voor elke bestelbon wordt een afzonderlijke factuur opgemaakt.
 • De factuur mag slechts ingediend worden na volledige uitvoering van de bestelling.
 • Elke factuur vermeldt het nummer van de bestelbon, het boekjaar, het leveringsadres, de BTW- regeling en het bankrekeningnummer waarop de betaling dient te geschieden. De factuur bevat in ieder geval voldoende gedetailleerde informatie. Het ontbreken van deze gegevens of de vermelding van foutieve gegevens schort de betalingsverplichting van de gemeente op tot op het moment dat de ontbrekende gegevens door de leverancier zijn aangevuld.
 • Door het KB e-invoicing van 9 maart 2022 worden ondernemers verplicht om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten.
 • Voor werken in onroerende staat is de leverancier verplicht gebruik te maken van het principe ‘verlegging van heffing’ en dient de medecontractant de BTW naar zijn aangifte te verleggen. De leverancier mag in dat geval geen BTW op de factuur vermelden, maar moet volgende vermelding op de factuur zetten: ‘belasting te voldoen door de medecontractant, KB nr.1,art.20)’
 • De gemeente betaalt voor uitgaven met bestelbon binnen 30 dagen na ontvangst van de haar toegezonden en door haar niet-betwiste factuur aan de leverancier (wet van 22 november 2013 inzake handelspraktijken).
 • Voor alle geschillen die voortvloeien uit een bestelbon of deze bestelbonvoorwaarden, is uitsluitend de Rechtbank van Brugge bevoegd.

Bedrijfsgegevens

Naam: Gemeentebestuur Knokke-Heist

Maatschappelijke hoofdzetel: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

BTW nummer: BE 0207691252