Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Bezwaar tegen belasting

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Als belastingschuldige heb je de mogelijkheid om bezwaar in te dienen na ontvangst van een aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

Een bezwaarschrift kan je op volgende manieren indienen:

  • Per brief: gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist;
  • Per e-mail: te verzenden naar het e-mailadres op het aanslagbiljet of naar ontvangsten@knokke-heist.be;
  • Per fax: F 050 630 159

Het bezwaarschrift :

  • bevat de reden van jouw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt jouw naam en (eventueel nieuw) adres;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan jou persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingschuldige;
  • is door jou ondertekend en gedateerd.

Wens je gehoord te worden op de hoorzitting, dan moet je dit uitdrukkelijk vragen in jouw bezwaarschrift.

De beslissing van het college wordt per aangetekende brief meegedeeld binnen de zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. Ga je niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.