Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

Enig artikel

Het reglement tot gemeentelijke erkenning van de sportverenigingen wordt als volgt hervastgesteld:

Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

Artikel 1

Verenigingen die in aanmerking komen voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging in Knokke-Heist

  • Verenigingen zonder winstoogmerk
  • Feitelijke verenigingen
  • Verenigingen die als sportbedrijven kunnen worden beschouwd

Artikel 2

Verenigingen die erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging.

Artikel 3

De sportvereniging moet een open vereniging zijn: iedereen kan lid worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

Artikel 4

Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging kan altijd door de sportdienst worden opgevraagd.

Artikel 5

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben.

Artikel 6

De zetel van de vereniging is in de gemeente gevestigd.

Wanneer het correspondentieadres van de vereniging zich buiten de gemeente bevindt, kan de vereniging toch in aanmerking komen voor erkenning wanneer ook een adres binnen de gemeente als zetel van de vereniging fungeert.

De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel.

Artikel 7

De sportvereniging moet een actieve sportwerking hebben op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied kan de vereniging toch in aanmerking komen voor erkenning op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van die verenging in Knokke-Heist wonen.

Met een actieve sportwerking wordt bedoeld dat de sportvereniging zich inzet voor activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter waarbij de fysieke inspanning of behendigheid centraal staat.

Artikel 8

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 9

Ter bescherming van de aangesloten leden van de sportvereniging moet een verzekeringspolis afgesloten worden.

Artikel 10

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst van het gemeentebestuur.

De gegevens die n.a.v. de erkenning worden opgevraagd kunnen ook digitaal worden bezorgd.

Artikel 11

De Sportraad onderzoekt de aanvraag tot erkenning en geeft advies over de erkenning van de sportverenigingen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot erkenning of niet erkenning van de sportverenigingen.

Artikel 12

Erkende verenigingen zullen minstens jaarlijks hun gegevens moeten doorspelen aan de sportdienst.

Meer info?