Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Inkomensgarantie voor ouderen

Omschrijving

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. 

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden jouw bestaansmiddelen en die van jouw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Je moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

Leeftijdsvoorwaarde

Je moet minstens 65 jaar zijn.

Nationaliteitsvoorwaarde

Je bent:

 • Belg
 • onderdaan van de Europese Unie
 • vluchteling
 • staatloos
 • van een onbepaalde nationaliteit.

In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.

Verblijfsvoorwaarde

Je moet jouw hoofdverblijfplaats in België hebben. Als de IGO ingaat na 31 augustus 2017 moet je minimaal 10 jaar, waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, jouw werkelijke verblijfplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister is de referentie.
Als je langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, vervalt jouw recht op de IGO.
Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Als je IGO-gerechtigde bent, wordt er regelmatig gecontroleerd of je nog voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.

Procedure

Als je op 65 jaar (of ouder) jouw pensioen aanvraagt of als je in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of je recht hebt op een IGO.

65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen ook altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD bijvoorbeeld wanneer jouw inkomen of leefsituatie veranderd is.

Je kan de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

 • bij jouw gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde) bij de dienst Burgerzaken
 • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
  • in een regionaal kantoor van de FPD
  • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.

Bedrag

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van jouw gezinssituatie.

 • Je ontvangt het basisbedrag als je jouw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.
 • Woon je alleen en deel je jouw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang je het verhoogde bedrag.