Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Beeodiversity

Beeodiversity is een bedrijf dat ontstaan is uit maatschappelijk ondernemerschap en dat projecten ontwikkelt en advies verleent ter bevordering van de biodiversiteit, met name via de bij. Het bedrijf heeft een innovatieve en wetenschappelijke totaalaanpak, waarbij het alle betrokken actoren (bedrijven, openbare instellingen, particulieren, wetenschappers, imkers, boeren) ook bewustmaakt en bij projecten betrekt.  Door samen met BeeOdiversity in dit milieuproject te stappen werkt Knokke-Heist mee aan een algemener project ter bescherming van de biodiversiteit en de bijen in België, en op termijn in Europa.

Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt.

Met BeeOdiversity wil Knokke-Heist, naast sensibiliseren en de biodiversiteit verder ontwikkelen, ook het milieu op een wetenschappelijke manier monitoren. Wat slechts weinigen weten is dat bijen zeer nuttig zijn om de ontwikkeling van het milieu op te volgen en te verbeteren. Door honing te verzamelen, verzamelen de bijen namelijk ook allerlei gegevens die na analyse heel wat interessante informatie opleveren voor een adequate milieumonitoring. Bijvoorbeeld over het type planten, de aanwezigheid van pesticiden, de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsbronnen voor bestuivende insecten en het overlevingsvermogen van bijen. Dat is een uitstekende indicator van de algemene milieutoestand.

De firma  BeeOdiversity heeft een milieumonitoringtool ontwikkeld die deze gegevens verwerkt. Aan de hand van die tool zal Knokke-Heist een betere kennis krijgen van de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied en maatregelen kunnen nemen die uitgaan van concrete indicatoren om de natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van haar uiteenlopende bewoners: mensen, dieren, insecten, planten… Via deze tool wordt o.a. het volgende gemeten:

  • evolutie van de gezondheidsstaat van de bijenkolonies
  • kwaliteit en beschikbaarheid van de nutritieve bronnen voor de bijen
  • biodiversiteit: de omgeving blijkt van het hybride type, tussen landbouw en bosbouw, en stedelijk peri-urbaan, waarbij het uit de door de gemeente uitgevoerde aanplantingen afkomstige stuifmeel heel sterk vertegenwoordigd was. Op de site 1-4 waar de aanplantingen door de gemeente voorzien waren, bleek de diversiteit boven het gemiddelde te liggen. Op site 5, waar geen enkele aanplanting verwezenlijkt werd, waren de gemeten hoeveelheden stuifmeel en de diversiteit ervan zwakker.
  • alle pesticidebronnen kunnen worden geïdentificeerd, het sensibiliseren van b.v. landbouwers, tuinaannemers, ... en organiseren van workshops om het gebruik van pesticiden in de omgeving te beperken.

Dit is een echte innovatie, want Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt!

 

Het gaat al een tijdje slecht met de bijen. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag tuinen, bermen, weilanden en akkers overal met bloemen met nectar. Om het probleem tegen te gaan creëerde Knokke-Heist meer dan 10 bloemenweiden die bevorderlijk zijn voor bijen, nuttige insecten en het milieu. In totaal zijn er 12 projectlocaties aangeduid die potentieel bezitten om verder ontwikkeld te worden in het kader van het algemeen bijenwelzijn. Wanneer bijen of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden dan spreekt men van een foerageergebied. Deze figuur geeft voor elke deelgemeente de desbetreffende projectzones weer. In combinatie met het gemiddelde "foerageergebied" met een straal van 1.5 km.  Dit toont aan dat Knokke-Heist een BIJzonder vriendelijke gemeente is.