Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Meeuwen

Meeuwen in Knokke-Heist

Meeuwen zijn typische kolonievogels. Traditioneel broeden ze samen in duingebieden en schorren. Ze voeden zich met mossels, kokkels, krabbetjes, visjes, ...

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. De meeuwen komen meer en meer in de stad broeden, omdat het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert. Omdat er geen andere open ruimte is, passen/pasten de meeuwen zich aan.

Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur en maken hun nesten bovenop daken van gebouwen, wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in de achtertuin.

Enkele tips in een notendop om de ergernis en de overlast te beperken:

 

 

Help-de-meeuwen.JPG

Meldingen overlast

In Knokke-Heist krijgen de gemeentelijke diensten regelmatig meldingen van bewoners en toeristen, die zich beklagen over het lawaai, vervuiling en agressie, afkomstig van meeuwen. Vooral in de zomerperiode veroorzaken deze dieren met hun gekrijs, aanvallen op vuilniszakken en mensen en het nestelen op daken van flatgebouwen, een boel overlast. Mogelijks ontvangt u, afhankelijk van de diensten dat u aanbiedt, ook dergelijke klachten.

 

Maatregelen tegen overlast door meeuwen

Heel wat maatregelen heeft u zelf in de hand.

Wat kunnen inwoners, tweede verblijvers en toeristen doen?

 • Voorkom nestvorming op uw dak. Probeer het dak regelmatig te betreden in het voorjaar. Schakel hiervoor desnoods een firma in.
 • Doe melding bij uw gebouwenverantwoordelijke, syndicus, immokantoor, vereniging van mede-eigenaars. Overtuig hen om te investeren in maatregelen die nestvorming op het dak voorkomen.
 • Voeder meeuwen niet. Ook goedbedoelde initiatieven als voederplaatsen voor tuinvogeltjes of brood naar de eendjes gooien, kunnen meeuwen aantrekken. Zorg ervoor dat de meeuwen er niet bij kunnen.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang.
 • Vermijd zwerfvuil.
 • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zoveel mogelijk af.

 

Wat kunnen gebouwenbeheerders doen?

 • Neem de nodige maatregelen in en op de gebouwen, die u in beheer heeft. Voorkom op die manier dat meeuwen op het dak broeden, rusten of slapen.
  • Betreed regelmatig het dak (vooral vanaf maart tot eind juni). Uw aanwezigheid beschouwen de meeuwen als storend. Het is dus minder aantrekkelijk om er te broeden.
  • Verwijder oude nesten. Doe dit al vóór februari/maart.
  • Reinig regelmatig het dak in de periode februari-maart om mogelijk nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren te verwijderen.
  • Laat het dak overspannen met netconstructies. Hang de netten schuin om te verhinderen dat meeuwen ze als basis voor hun nest gebruiken.
  • Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en nepuilen. Verplaats deze geregeld en gebruik nieuw materiaal.
  • Op hellende dakoppervlakken evenals op schouwen, dakranden en dakramen kunt u duivenpinnen laten plaatsen.
  • Kabels op vlakke of zwak hellende daken zijn niet zo effectief tegen nestvorming, maar verhinderen wel dat meeuwen er komen rusten of slapen. Hierdoor komen er minder uitwerpselen op uw dak terecht. Plaats kabels best parallel en evenwijdig met uw dak.
 • Verspreid deze informatie onder uw klanten.

 

Wat kunnen handelszaken en horeca doen?

 • Sensibiliseer uw klanten via deze folder of affiche of Folder-Help-de-meeuwen.pdf.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang.
 • Vermijd zwerfvuil.
 • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zoveel mogelijk af.

 

 

Welke maatregelen neemt de gemeente Knokke-Heist?

 • De bevolking sensibiliseren zodat het samenleven met meeuwen aangenamer wordt.
 • Elk jaar opnieuw stuurt de dienst Milieu-Natuur per brief (Meeuwen-brief-immo-syndicus.pdf) de vraag naar de (verhuur)agentschappen, gebouwenbeheerders, syndicussen en immobiliën van Knokke-Heist om op de gebouwen, die ze in beheer hebben, de nodige maatregelen te treffen voorkoming van nestvorming door meeuwen: regelmatig het dak van het gebouwencomplex betreden (in het bijzonder van maart tot eind juli), mogelijks nestmateriaal verwijderen en/of netten en pinnen plaatsen.
 • De inzameling van restafval op de zeedijk start gedurende de zomervakantie vroeger, waardoor het restafval sneller uit het straatbeeld zal verdwijnen en minder kans geeft aan de meeuwen om vuilniszakken open te pikken.
 • Het opleggen van bijkomende voorwaarden in bouwvergunningen met betrekking tot een verbeterde toegankelijkheid tot het dak.
 • Controle door de lokale politie en GAS-vaststellers op het voederverbod van vogels op het openbaar domein (algemene politieverordening).
 • Het college dient jaarlijks een aanvraag in bij de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) voor het verkrijgen van een afwijking op de wetgeving met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.
  • Meeuwen zijn zowel op grond van de Europese als de Vlaamse wetgeving beschermd. Met deze aanvraag kan een vergunning bekomen worden om nestmateriaal te laten verwijderen en de eieren van de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw te prikken of te schudden. Deze vergunning is steeds gekoppeld aan een welbepaalde periode (vaak april tot september) en aan welbepaalde zones in de gemeente (meestal bepaalde straten met appartementsgebouwen).
  • De vergunning zal ons nooit toelaten om de nesten te verstoren, als er reeds kuikens aanwezig zijn.
  • Deze afwijking wordt enkel goedgekeurd als er geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het verlenen van de afwijking. Hierbij wordt dan telkens door ANB nagegaan of de nodige preventieve maatregelen werden genomen: infocampagnes, voederverbod en ontraden van broeden op daken. Verder wordt de afwijking enkel goedgekeurd indien er geen negatieve impact is op de instandhouding van de soort.
  • Eenmaal de eieren uitgekomen zijn (in de maand juni), mag het nest, conform de vigerende wetgeving, niet meer verwijderd worden en dient de broedplaats met rust gelaten te worden. In dit stadium dient men te wachten tot de jongen uitvliegen en dus het nest verlaten (half augustus).
  • De vergunning geldt enkel voor een bepaalde zone (zie AfwijkingSoortenbesluit-Meeuwen-20190311.pdf). Buiten deze zone is er dus geen afwijking en kan er dus niet opgetreden worden. Er is ook telkens toestemming nodig van de eigenaar van de grond om de afwijking te kunnen uitvoeren.
  • De vergunning is ook enkel geldig voor het opzettelijk verstoren en vernietigen van specimens van Zilvermeeuw (Larus argentatus) en specimens van Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus).
  • Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, er toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u contact opnemen met de dienst milieu, natuur en landbouw (050 630 185, meeuwen@knokke-heist.be). Bezorg ons zo correct en volledig mogelijk de nodige gegevens, zoals het adres, toegankelijkheid van het gebouw, bereikbaarheid tot het nest, aanwezige eieren en de contactpersoon die toegang kan verlenen tot het dak. Gebruik hiervoor het formulier "melding meeuwenest". Met deze gegevens kan vervolgens de Brandweer doelgericht en efficiënt bij u langs te komen om het nestmateriaal te verwijderen of de eieren te schudden of te prikken.

 

Gekwetste meeuw of jonge meeuw

Wat te doen in geval van een gekwetste meeuw, zie volgende pagina: https://www.knokke-heist.be/milieu-en-natuur/dieren/dier-gevonden.

Elk jaar ontvangen de gemeentelijke diensten heel wat oproepen en vragen rond jonge meeuwtjes, die vast zitten op een terras, balkon of soms gewoon op straat. Dit gaat om meeuwen, die pas zijn uitgevlogen, maar nog niet goed kunnen vliegen. Dit is vooral in de maanden juni en juli. Vaak zijn de ouders wel in de buurt, maar ziet men ze niet altijd.

Voor jonge meeuwen in nood zijn er volgende opties:

 • Plaats de meeuw terug in het nest of op hoger gelegen plek waar de oudervogels hun jong verder kunnen grootbrengen.
 • Breng het dier in een doos (voorzien van verluchtingsopeningen) naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Oostende ofwel naar de lokale politie zodat een vrijwilliger het daar kan ophalen.
 • Neem contact op met de brandweer via de 112 en meldt dat het om een dier in nood gaat.

 

Welke maatregelen mogen niet?

 • Meeuwen zijn een beschermde diersoort.
 • Ze mogen tijdens de broedperiode (april tot augustus) niet bestreden worden.
 • U mag ze nooit vangen of doden.
 • Ook hun jongen en nesten zijn beschermd.

 

Melding meeuwennest - interventie brandweer (enkel in mei en juni!)

Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, er toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u contact opnemen met onderstaande dienst (050 630 185, meeuwen@knokke-heist.be).

De volgende gegevens zijn minimum nodig

 • het adres
 • toegankelijkheid van het gebouw
 • bereikbaarheid tot het nest
 • aantal eieren
 • contactpersoon die toegang kan verlenen tot het dak.

 

Gebruik hiervoor het formulier Formulier-Meldingmeeuwennest.pdf. Met deze gegevens kan vervolgens de Brandweer doelgericht en efficiënt bij u langs te komen om het nestmateriaal te verwijderen en de eieren te schudden of te prikken.

Let wel, de brandweer doet hiervoor enkel interventie wanneer de meeuwen nog niet met jongen zitten. In de praktijk is dit enkel in de maanden mei en juni (Meeuwen-kalender.pdf)!

De interventie is ook enkel op uw dak en als er eieren liggen.

Men kan de dienst milieu & natuur wel het hele jaar door contacteren met vragen over de meeuwen.