Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Meeuwen in Knokke-Heist

Meeuwen zijn typische kolonievogels. Traditioneel broeden ze samen in duingebieden en schorren. Ze voeden zich met mossels, kokkels, krabbetjes, visjes...

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. De meeuwen komen meer en meer in de stad broeden, omdat het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert. Omdat er geen andere open ruimte is, passen de meeuwen zich aan.

Enkele tips in een notendop om de ergernis en de overlast te beperken:

 • Relativeer de overlast. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust.
 • Verjaag broedende meeuwen enkel op plaatsen waar ze overlast veroorzaken.
 • Voeder meeuwen niet! Dit doet de overlast toenemen.
 • Zorg dat de meeuwen niet aan het afval geraken.
 • Voorkom nestvorming op daken.

 

Maatregelen tegen overlast door meeuwen

Wat kunnen inwoners, tweede verblijvers en toeristen doen?

 • Voorkom nestvorming op uw dak. Probeer het dak regelmatig te betreden in het voorjaar. Schakel hiervoor desnoods een firma in.
 • Doe melding bij uw gebouwenverantwoordelijke, syndicus, immokantoor, vereniging van mede-eigenaars. Overtuig hen om te investeren in maatregelen die nestvorming op het dak voorkomen.
 • Voeder meeuwen niet. Ook goedbedoelde initiatieven als voederplaatsen voor tuinvogeltjes of brood naar de eendjes gooien, kunnen meeuwen aantrekken. Zorg ervoor dat de meeuwen er niet bij kunnen.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang.
 • Vermijd zwerfvuil.
 • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zoveel mogelijk af.

 

Wat kunnen gebouwenbeheerders doen?

 • Neem de nodige maatregelen in en op de gebouwen, die u in beheer heeft. Voorkom op die manier dat meeuwen op het dak broeden, rusten of slapen.
  • Betreed regelmatig het dak (vooral vanaf maart tot eind juni). Uw aanwezigheid beschouwen de meeuwen als storend. Het is dus minder aantrekkelijk om er te broeden.
  • Verwijder oude nesten. Doe dit al vóór februari/maart.
  • Reinig regelmatig het dak in de periode februari-maart om mogelijk nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren te verwijderen.
  • Laat het dak overspannen met netconstructies. Hang de netten schuin om te verhinderen dat meeuwen ze als basis voor hun nest gebruiken.
  • Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en nepuilen. Verplaats deze geregeld en gebruik nieuw materiaal.
  • Op hellende dakoppervlakken evenals op schouwen, dakranden en dakramen kunt u duivenpinnen laten plaatsen.
  • Kabels op vlakke of zwak hellende daken zijn niet zo effectief tegen nestvorming, maar verhinderen wel dat meeuwen er komen rusten of slapen. Hierdoor komen er minder uitwerpselen op uw dak terecht. Plaats kabels best parallel en evenwijdig met uw dak.

 

Wat kunnen handelszaken en horeca doen?

 • Sensibiliseer uw klanten via deze folder of affiche of Folder-Help-de-meeuwen.pdf.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang.
 • Vermijd zwerfvuil.
 • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zoveel mogelijk af.

 

 

Welke maatregelen neemt de gemeente Knokke-Heist?

 • Sinds 2021 werkt de gemeente samen met het Meeuwenteam van het Vogelopvangcentrum in Oostende. De mensen van het meeuwenteam behandelen de meldingen omtrent meeuwenoverlast. Ze sensibiliseren en informeren de burger en grijpen ook in waar nodig/mogelijk. Nestmateriaal kan verwijderd worden en meeuweneieren worden vervangen door nep-eieren.
  Een interventie vragen of melding doen van meeuwenoverlast kan via de knop "melding meeuwenoverlast" (https://www.knokke-heist.be/melding-meeuwenoverlast) rechts bovenaan deze pagina.
 • De bevolking sensibiliseren zodat het samenleven met meeuwen aangenamer wordt.
 • Elk jaar opnieuw stuurt de dienst Milieu-Natuur per brief  de vraag naar de (verhuur)agentschappen, gebouwenbeheerders, syndicussen en immobiliën van Knokke-Heist om op de gebouwen, die ze in beheer hebben, de nodige maatregelen te treffen voorkoming van nestvorming door meeuwen.
 • De inzameling van restafval op de zeedijk start gedurende de zomervakantie vroeger, waardoor het restafval sneller uit het straatbeeld zal verdwijnen en minder kans geeft aan de meeuwen om vuilniszakken open te pikken.
 • Het opleggen van bijkomende voorwaarden in bouwvergunningen met betrekking tot een verbeterde toegankelijkheid tot het dak.
 • Controle door de lokale politie en GAS-vaststellers op het voederverbod van vogels op het openbaar domein.

 

Welke maatregelen mogen niet?

 • Meeuwen zijn een beschermde diersoort.
 • Ze mogen tijdens de broedperiode (april tot augustus) niet bestreden worden.
 • U mag ze nooit vangen of doden.
 • Ook hun jongen en nesten zijn beschermd.

 

Melding meeuwennest - interventie meeuwenteam

Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u een informatieve melding doen of een interventie vragen om nestmateriaal te verwijderen. Gebruik hiervoor het online meldingsformulier via de knop "melding meeuwenoverlast" rechts bovenaan deze pagina.

De volgende gegevens zijn minimum nodig

 • het adres
 • toegankelijkheid van het gebouw
 • bereikbaarheid tot het nest
 • contactpersoon die toegang kan verlenen tot het dak.
   

Met deze gegevens kan het meeuwenteam doelgericht en efficiënt bij u langs te komen om u te informeren en eventueel het nestmateriaal te verwijderen.

Let wel, het meeuwenteam doet hiervoor enkel interventie wanneer de meeuwen nog niet met jongen zitten. In de praktijk is dit enkel in de maanden mei en juni (Meeuwen-kalender.pdf)!

Men kan de dienst milieu & natuur wel het hele jaar door contacteren met vragen over de meeuwen.

 

 

Help-de-meeuwen.JPG