Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Covenant of Mayors

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors, CoM) om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten.

Om zijn unieke eigenschappen - het is de enige beweging van zijn soort die lokale en regionale partijen mobiliseert rond de verwezenlijking van EU-doelstellingen - is het Burgemeestersconvenant door Europese instellingen afgeschilderd als een uitzonderlijk voorbeeld van multi-level governance.

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen leggen ondertekenaars van het Convenant zich met name toe op het opstellen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (nulmeting), binnen een jaar na hun ondertekening, en op het indienen van een Actieplan voor Duurzame Energie (= SEAP), waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven.

Een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies is een kwantificering van de hoeveelheid CO2 die als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en hun respectieve reductiepotentiëlen worden geïdentificeerd.

Deze acties, opgenomen in het actieplan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), dienen als voorbeeld voor anderen, met name door te verwijzen naar de “goede voorbeelden”, een database van best practices, ingediend door ondertekenaars van het Convenant. De Catalogus van Actieplannen voor Duurzame Energie is nog zo’n unieke bron van inspiratie; het laat de ambitieuze doelstellingen van andere ondertekenaars en de belangrijkste maatregelen die zij hebben vastgesteld om ze te bereiken in een oogopslag zien.

Meer informatie: https://www.burgemeestersconvenant.eu.

 

Burgemeestersconvenant in Knokke-Heist

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeenteraad het Covenant of Mayors. De gemeente heeft op 3 juni 2015 het toetredingsformulier voor het Burgemeestersconvenant plechtig ondertekend.

Door de ondertekening van dit convenant engageert de gemeente zich om tegen 2020, samen met de ons omliggende gemeenten die ook het convenant ondertekenden, een minimum CO2-reductie te bekomen van 20% (t.o.v. referentiejaar 2011). Om tot die reductie te komen is er een energieactieplan opgesteld. In het SEAP wordt aangegeven welke reductiedoelstelling de gemeenten binnen de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen gezamenlijk tegen 2020 nastreven, wat het referentiejaar (h.l. 2011) is, welke sectoren betrokken zijn en welke acties hiervoor nodig zijn.

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 december 2016 het gezamenlijk duurzaam energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) in het kader van het Burgemeestersconvenant goedgekeurd.

Dit energieactieplan (SEAP) van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen werd ingediend bij Europa en werd goedgekeurd door Europa op 6 april 2017 en kan hier worden gedownload: SEAP-Energieactieplan_Lok klmbeleid N-W-Vl_definitief-dec 2016.pdf.

De WVI (West-Vlaamse Intercommunale) werd aangesteld (college 29/05/2015) voor de opmaak van het gezamenlijk duurzaam energieactieplan inclusief nulmeting (referentiejaar 2011) op basis van de instrumenten aangereikt door de Vlaamse overheid.
 

CO2-inventaris

De vermelde CO2-uitstoot wordt overigens niet effectief gemeten, maar is gebaseerd op studiewerk van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). In het kader van de burgemeesterconvenant wordt er immers in geheel Vlaanderen beroep gedaan op een database, die opgesteld voor door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid (http://www.burgemeestersconvenant.be/). Echter omdat VITO overal de gegevens moet verzamelen zit er een periode van 2-3 jaar tussen het effectieve jaar en de publicatie van de resultaten. Dit studiewerk bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-bepaling voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant.
Sowieso weten we pas in 2023 of we de 20% CO2-reductie in 2020 hebben gehaald.
En elk jaar worden de cijfers van de voorbije jaren ook opnieuw aangepast, omdat er bijv. nieuwe (lees meer accurate) berekeningsmethoden zijn. Dus naargelang de publicatiedatum van cijfers kan dit voor hetzelfde jaar zelfs ietwat verschillen.
De CO2-inventarissen zijn terug te vinden via https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/co2-inventarissen.

CO2-emissies (ton)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

huishoudens

66.295

70.285

68.994

56.557

55.783

55.836

53.564

tertiair

48.162

50.130

51.306

44.884

48.692

49.141

46.201

openbare verlichting

713

686

725

683

672

672

660

landbouw

5.633

5.044

8.290

8.437

10.906

12.982

2.708

industrie (niet-ETS)

5.266

5.598

7.528

7.300

6.995

5.432

5.464

particulier en commercieel vervoer

35.682

35.595

34.687

34.491

32.862

32.171

32.040

openbaar vervoer

610

588

556

547

560

546

529

niet toegekend

           

15.034

TOTAAL

162.361

167.928

172.087

152.899

156.470

156.779

156.202

Tabel 1: overzicht CO2-uitstoot in Knokke-Heist per sector 2011-2017 (bron: https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/co2-inventarissen).

 

(in ton)

Elektriciteit

Warmte/ Koude

Aardgas

Vloeibaar gas

Stookolie

Diesel

Benzine

Kool

Totaal

huishoudens

14.038

0

39.526

0

0

0

0

0

53.564

tertiair

20.073

0

22.999

278

2.851

0

0

0

46.201

openbare verlichting

660

0

0

0

0

0

0

0

660

landbouw

432

0

183

14

1.884

0

0

195

2.708

industrie (niet-ETS)

1.829

0

2.190

307

1.132

0

0

7

5.464

particulier en commercieel vervoer

16,49

0

62

54

0

26.204

5.704

0

32.040

openbaar vervoer

136

0

0

0

0

394

0

0

529

niet toegekend

4.089

0

10.945

0

0

0

0

0

15.034

Totaal

41.273

0

75.906

653

5.867

26.597

5.704

201

156.202

Tabel 2: herkomst CO2-uitstoot in Knokke-Heist per sector 2017 (bron: https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/co2-inventarissen).