Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors)

Samen werken aan het KLIMAATPLAN 2030. Vul onze klimaatenquête in!

Knokke-Heist engageert zich voor het klimaat. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

De gemeente Knokke-Heist heeft al sedert 2016 een duurzaam energieactieplan (zie onder), waarin opgenomen staat hoe we binnen onze gemeente/stad energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere buien of hitte.

Om te tonen dat het menens is, doen we dit niet vrijblijvend. We ondertekenden samen met Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke onder de naam Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. Een uitdaging waarbij we ook op lokaal vlak actie kunnen en moeten ondernemen.

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

  • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011.
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen gehaald worden.

Jouw mening telt! Vul onze klimaatenquête in!

Daarom hebben we ook jou nodig!

Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk binnen je gemeente, wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al?

Geef via onze enquête je mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De enquête kan je invullen tot 31 januari 2021 en duurt ongeveer 10 minuten.

De bevraging kan je invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/Route2030-LokaalKlimaatbeleid.

Alvast bedankt voor je tijd, inspanning en positieve inbreng!

Smaakt het naar meer? Welkom op het klimaatatelier!

Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties? Dat kan door op het einde van de bevraging aan te geven dat je in het voorjaar 2021 wil deelnemen aan het klimaatatelier in jouw gemeente. Doen!

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors, CoM) om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten.

Om zijn unieke eigenschappen - het is de enige beweging van zijn soort die lokale en regionale partijen mobiliseert rond de verwezenlijking van EU-doelstellingen - is het Burgemeestersconvenant door Europese instellingen afgeschilderd als een uitzonderlijk voorbeeld van multi-level governance.

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen leggen ondertekenaars van het Convenant zich met name toe op het opstellen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (nulmeting), binnen een jaar na hun ondertekening, en op het indienen van een Actieplan voor Duurzame Energie (= SEAP), waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven.

Een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies is een kwantificering van de hoeveelheid CO2 die als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en hun respectieve reductiepotentiëlen worden geïdentificeerd.

Deze acties, opgenomen in het actieplan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), dienen als voorbeeld voor anderen, met name door te verwijzen naar de “goede voorbeelden”, een database van best practices, ingediend door ondertekenaars van het Convenant. De Catalogus van Actieplannen voor Duurzame Energie is nog zo’n unieke bron van inspiratie; het laat de ambitieuze doelstellingen van andere ondertekenaars en de belangrijkste maatregelen die zij hebben vastgesteld om ze te bereiken in een oogopslag zien.

Europa ontwikkelde een opvolger voor het CoM 2020 zijnde het Burgemeestersconvenant 2030 (CoM 2030). In dit traject is niet enkel het verminderen van de CO2-uitstoot, met 40% tegen 2030, opgenomen om zo te zorgen voor het beperken van klimaatverandering (mitigatie), maar is ook het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) geïntegreerd. Deelnemers aan het convenant maken een klimaatplan (SECAP; Sustainable Energy and Climate Action Plan) op, op basis van de inventarisatie van CO2-uitstoot op het grondgebied (nulmeting) en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering. In West-Vlaanderen gaat het voornamelijk over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging.

Meer informatie: https://www.burgemeestersconvenant.eu.

Burgemeestersconvenant 2030 in Knokke-Heist

In de gemeenteraad van 30/01/2020 werd de deelname van Knokke-Heist als onderdeel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, bestaande uit Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke, aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 2030 goed gekeurd.

In het college van 03/04/2020 is de opdracht aan de West-Vlaamse Intercommunale toegekend om ondersteuning te bieden in het kader van het Convenant of Mayors 2030 en dit op strategisch, technisch, financieel (via personeelsinzet) en communicatief vlak.

Net als bij CoM2020 wordt er opnieuw een actieplan opgemaakt samen met de intercommunale WVI en de omliggende gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Dit actieplan wordt SECAP genoemd (Sustainable Energy and Climate Action Plan) of klimaatplan.

De acties uit CoM 2020 worden verder gezet met aandacht voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ook adaptatie (aanpassen aan gevolgen klimaatverandering) wordt meegenomen in de thema’s: water, blauw-groen netwerk, erosie, hitte, zeespiegelstijging, verzilting. Deze thema's komen eveneens aan bod in het meerjarenplan 2020-2025.

De WVI hanteert hiervoor het Pentahelixprincipe (https://pentahelix.eu/). Dit principe, dat ook wordt toegepast bij andere klimaatgroepen in West-Vlaanderen.
Het doel is om tot een kostenefficiënte opmaak van het klimaatactieplan te komen. Hierbij worden zowel overheden, bedrijfswereld, kennisinstellingen, NGO’s en burgers betrokken. Dit zal gebeuren in het voorjaar 2021.

Burgemeestersconvenant 2020 in Knokke-Heist

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeenteraad het Covenant of Mayors. De gemeente heeft op 3 juni 2015 het toetredingsformulier voor het Burgemeestersconvenant plechtig ondertekend.

Door de ondertekening van dit convenant engageert de gemeente zich om tegen 2020, samen met de ons omliggende gemeenten die ook het convenant ondertekenden, een minimum CO2-reductie te bekomen van 20% (t.o.v. referentiejaar 2011). Om tot die reductie te komen is er een energieactieplan opgesteld. In het SEAP wordt aangegeven welke reductiedoelstelling de gemeenten binnen de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen gezamenlijk tegen 2020 nastreven, wat het referentiejaar (h.l. 2011) is, welke sectoren betrokken zijn en welke acties hiervoor nodig zijn.

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 december 2016 het gezamenlijk duurzaam energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) in het kader van het Burgemeestersconvenant goedgekeurd.

Dit energieactieplan (SEAP) van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen werd ingediend bij Europa en werd goedgekeurd door Europa op 6 april 2017 en kan hier worden gedownload: SEAP-Energieactieplan_Lok klmbeleid N-W-Vl_definitief-dec 2016.pdf.

De WVI (West-Vlaamse Intercommunale) werd aangesteld (college 29/05/2015) voor de opmaak van het gezamenlijk duurzaam energieactieplan inclusief nulmeting (referentiejaar 2011) op basis van de instrumenten aangereikt door de Vlaamse overheid.

CO2-inventaris

De vermelde CO2-uitstoot wordt overigens niet effectief gemeten, maar is gebaseerd op studiewerk van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). In het kader van de burgemeesterconvenant wordt er immers in geheel Vlaanderen beroep gedaan op een database, die opgesteld voor door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid (http://www.burgemeestersconvenant.be/). Echter omdat VITO overal de gegevens moet verzamelen zit er een periode van 2-3 jaar tussen het effectieve jaar en de publicatie van de resultaten. Dit studiewerk bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-bepaling voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant.
Sowieso weten we pas in 2023 of we de 20% CO2-reductie in 2020 hebben gehaald.
En elk jaar worden de cijfers van de voorbije jaren ook opnieuw aangepast, omdat er bijv. nieuwe (lees meer accurate) berekeningsmethoden zijn. Dus naargelang de publicatiedatum van cijfers kan dit voor hetzelfde jaar zelfs ietwat verschillen.
De CO2-inventarissen zijn terug te vinden via https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/co2-inventarissen.

CO2-emissies (ton)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

huishoudens

66.295

70.285

68.994

56.557

55.783

55.836

53.564

53386

tertiair

48.162

50.130

51.306

44.884

48.692

49.141

46.201

48331

openbare verlichting

713

686

725

683

672

672

660

639

landbouw

5.633

5.044

8.290

8.437

10.906

12.982

2.708

2465

industrie (niet-ETS)

5.266

5.598

7.528

7.300

6.995

5.432

5.464

4653

particulier en commercieel vervoer

35.682

35.595

34.687

34.491

32.862

32.171

32.040

32844

openbaar vervoer

610

588

556

547

560

546

529

527

niet toegekend

15.034

15321

TOTAAL

162.361

167.928

172.087

152.899

156.470

156.779

156.202

158165

Tabel 1: overzicht CO2-uitstoot in Knokke-Heist per sector 2011-2018 (bron: https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/co2-inventarissen).