Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors)

Samen werken aan het KLIMAATPLAN 2030. Vul onze klimaatenquête in!

Knokke-Heist engageert zich voor het klimaat. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

De gemeente Knokke-Heist heeft al sedert 2016 een duurzaam energieactieplan (zie onder), waarin opgenomen staat hoe we binnen onze gemeente/stad energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere buien of hitte.

Om te tonen dat het menens is, doen we dit niet vrijblijvend. We ondertekenden samen met Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke onder de naam Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. Een uitdaging waarbij we ook op lokaal vlak actie kunnen en moeten ondernemen.

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

  • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011.
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen gehaald worden.

Jouw mening telt! Vul onze klimaatenquête in!

Daarom hebben we ook jou nodig!

Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk binnen je gemeente, wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al?

Geef via onze enquête je mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De enquête kan je invullen tot 31 januari 2021 en duurt ongeveer 10 minuten.

De bevraging kan je invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/Route2030-LokaalKlimaatbeleid.

Alvast bedankt voor je tijd, inspanning en positieve inbreng!

Smaakt het naar meer? Welkom op het klimaatatelier!

Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties? Dat kan door op het einde van de bevraging aan te geven dat je in het voorjaar 2021 wil deelnemen aan het klimaatatelier in jouw gemeente. Doen!

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen leggen ondertekenaars van het Convenant zich met name toe op het opstellen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (nulmeting), binnen een jaar na hun ondertekening, en op het indienen van een Actieplan voor Duurzame Energie (= SEAP), waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven.

Een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies is een kwantificering van de hoeveelheid CO2 die als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en hun respectieve reductiepotentiëlen worden geïdentificeerd.

Deze acties, opgenomen in het actieplan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), dienen als voorbeeld voor anderen, met name door te verwijzen naar de “goede voorbeelden”, een database van best practices, ingediend door ondertekenaars van het Convenant. De Catalogus van Actieplannen voor Duurzame Energie is nog zo’n unieke bron van inspiratie; het laat de ambitieuze doelstellingen van andere ondertekenaars en de belangrijkste maatregelen die zij hebben vastgesteld om ze te bereiken in een oogopslag zien.

Europa ontwikkelde een opvolger voor het CoM 2020 zijnde het Burgemeestersconvenant 2030 (CoM 2030). In dit traject is niet enkel het verminderen van de CO2-uitstoot, met 40% tegen 2030, opgenomen om zo te zorgen voor het beperken van klimaatverandering (mitigatie), maar is ook het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) geïntegreerd. Deelnemers aan het convenant maken een klimaatplan (SECAP; Sustainable Energy and Climate Action Plan) op, op basis van de inventarisatie van CO2-uitstoot op het grondgebied (nulmeting) en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering. In West-Vlaanderen gaat het voornamelijk over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging.

Meer informatie: https://www.burgemeestersconvenant.eu.

Burgemeestersconvenant 2030 in Knokke-Heist

In de gemeenteraad van 30/01/2020 werd de deelname van Knokke-Heist als onderdeel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, bestaande uit Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke, aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 2030 goed gekeurd.

In het college van 03/04/2020 is de opdracht aan de West-Vlaamse Intercommunale toegekend om ondersteuning te bieden in het kader van het Convenant of Mayors 2030 en dit op strategisch, technisch, financieel (via personeelsinzet) en communicatief vlak.

Net als bij CoM2020 wordt er opnieuw een actieplan opgemaakt samen met de intercommunale WVI en de omliggende gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Dit actieplan wordt SECAP genoemd (Sustainable Energy and Climate Action Plan) of klimaatplan.

De acties uit CoM 2020 worden verder gezet met aandacht voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ook adaptatie (aanpassen aan gevolgen klimaatverandering) wordt meegenomen in de thema’s: water, blauw-groen netwerk, erosie, hitte, zeespiegelstijging, verzilting. Deze thema's komen eveneens aan bod in het meerjarenplan 2020-2025.

De WVI hanteert hiervoor het Pentahelixprincipe (https://pentahelix.eu/). Dit principe, dat ook wordt toegepast bij andere klimaatgroepen in West-Vlaanderen.
Het doel is om tot een kostenefficiënte opmaak van het klimaatactieplan te komen. Hierbij worden zowel overheden, bedrijfswereld, kennisinstellingen, NGO’s en burgers betrokken. Dit zal gebeuren in het voorjaar 2021.