Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Geluid

Muziekactiviteiten en omgevingsvergunning

Voor inrichtingen met muziekactiviteiten is er een omgevingsvergunning of meldingsplicht nodig voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Deze vallen onder rubriek 32.1. van Vlarem-II.

Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Je kan dit schema (SchemaMuziekactiviteiten_DEFjan2022.pdf) gebruiken om dit te bepalen.

De volgende voorwaarden zijn minimaal van toepassing:

  • Algemene voorwaarden
  • Sectorale voorwaarden
  • Daarnaast kunnen er nog bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
    • De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken (BBT) toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT moeten de criteria van bijlage 18 van titel I van het VLAREM in aanmerking worden genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn (artikel 4.1.2.1. uit Vlarem-II).

Stedenbouwkundige handelingen

Het uitbaten aan een inrichting voor muziekactiviteiten kan eveneens gekoppeld zijn aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (oude benaming: stedenbouwkundige vergunning). Dit is o.a. gekoppeld aan de lokale bouwvoorschriften. Via het Geoloket Stedenbouw kan je nagaan welke voorschriften van kracht zijn.

Heggenscharen en bladblazers

Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op verbrandingsmotoren in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone.

Dit is bepaald door artikel 34 van de algemene politieverordening.

Meer info?