Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geluid

Gehoorschade

Gehoorschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een te lange blootstelling aan lawaai. Bij gehoorschade wordt gedacht aan minder of slechter horen, maar ook een pieptoon in de oren, als gevolg van luide muziek te beluisteren is een teken van gehoorschade, tinnitus genoemd.

Zelfs al verdwijnt de piep- of fluittoon, het oor herstelt zich nooit volledig.

Meer informatie rond gehoorschade: https://omgeving.vlaanderen.be/gehoorschade

 • tips om risico's te beperken
 • oorzaken van gehoorschade
 • gehoorbescherming

 

Geluidshinder en buren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Bekijk ook volgende pagina: https://www.lne.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen.

 

Geluidshinder in de algemene politieverordening

In de gemeenteraad van 26/04/2018 werd de algemene politieverordening, waarin er gemeentelijke wetgeving is opgenomen rond geluid, goedgekeurd. Sinds 01/06/2018 is deze politieverordening van kracht. Deze politieverordening kan geraadpleegd worden via volgende website: http://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening.

Het is bijvoorbeeld verboden, zonder noodzaak de rust van de omwonenden te storen door gezang, geroep, muziek of enig ander middel dat lawaai maakt.

Sommige geluidsbronnen worden in deze politieverordening niet als buurtlawaai beschouwd.

 • lucht-, spoor- en wegverkeer en scheepvaart;
 • werken en handelingen die omwille van de openbare veiligheid dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
 • landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld activiteiten tijdens het oogstseizoen...;
 • spelende kinderen.

 

Geluidshinder bij tuinonderhoud

Er zijn ook enkele bepalingen rond tuinonderhoud. De regelgeving in verband met tuinonderhoud werd zowel digitaal als per brief (Brief20180701-tuinonderhoud-geluid-pesticiden-pvo.pdf) bekend gemaakt aan de professionele tuinonderhoudsdiensten, die werkzaam zijn in Knokke-Heist. Het is natuurlijk mogelijk dat bepaalde tuiniers, dit bericht niet gekregen hebben.

De brief is ook van toepassing op onderhoudsdiensten in opdracht van overheidsdiensten, maar evengoed op particulieren.

De brief verwijst grotendeels naar bepaalde artikels uit de algemene politieverordening. De belangrijkste worden hieronder vermeld, maar check altijd de meest recente versie van de algemene politieverordening.

 • Artikel 33.
  • Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
   • dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
   • op zondag en wettelijke feestdagen.
  • Buurtlawaai = de hinder voortgebracht door een in de buurt hoorbare geluidsbron, met uitzondering van de hinder afkomstig van:
   • lucht-, spoor- en wegverkeer en scheepvaart;
   • werken en handelingen die omwille van de openbare veiligheid dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
   • landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld activiteiten tijdens het oogstseizoen...;
   • spelende kinderen.
 • Artikel 34.
  • §1. Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motor in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone tijdens de paasvakantie en de zomervakantie.
  • §2. Vanaf de paasvakantie 2021 is het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motoren in het kader van tuinonderhoud verboden in de toeristische zone.
  • §3. Een uitzondering op §§1 en 2, is enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.
 • Artikel 135.
  • §1. Vanaf 2021 is het verboden vanaf de eerste maandag van juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder.
  • §2. Voor de zomer van 2020 is het verboden om vanaf maandag 6 juli 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020, werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder op de zeedijk, in volgende straten en rond volgende parken en pleinen uit de toeristische zone:
   • Graaf d’Ursellaan
   • Lippenslaan
   • Dumortierlaan
   • Kustlaan
   • Golvenstraat
   • Strandstraat
   • Zeewindstraat
   • Ebbestraat
   • Westhinderstraat
   • Oosthinderstraat
   • Zeehelling
   • Windrooshelling
   • Vissershuldeplein
   • Heldenplein
   • Canadasquare
   • Rubensplein
   • Van Bunnenplein
   • Lichttorenplein
   • Gebouwen waar één van de gevels paalt aan de Zeedijk, vallen onder de volledige bouwstop van 06 juli 2020 tot en met 30 augustus 2020.
  • §3. Voor de zomer van 2020 en onverminderd §2. is het verboden om vanaf zaterdag 18 juli 2020 tot en met zondag 16 augustus 2020 in de rest van de toeristische zone en op volgende pleinen werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder.
   • Directeur-Generaal Willemspark
   • Manitobaplein
   • Albertplein
   • De Wielingen
  • §4. Een uitzondering op §§1, 2 en 3 is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit. De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak, de duur van de werken en de maatregelen die genomen worden om de hinder te beperken. De burgemeester bepaalt de voorwaarden die strikt dienen te worden nageleefd.
  • §5. Werken en handelingen aan en in gebouwen die niet als hinderlijk of als overlast worden beschouwd blijven mogelijk.
  • §6. Werken mogen in de toeristische zone vanaf 1 juli tot en met 31 augustus slechts uitgevoerd worden vanaf 8 uur tot 18 uur
 • Toeristische zone: dit is de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen
  • Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat – Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan - Boudewijnlaan – Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan – Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt)
  • Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein of de weg waar de lijn doorloopt.
  • Het plan van de toeristische zone is terug te vinden in de algemene politieverordening. De toeristische zone is in blauw aangeduid. Deze zone is gelijk aan de zone, waarin de bouwstop geldt in juli en augustus.

 

Deze algemene politieverordening is van toepassing op het grondgebied Knokke-Heist en op elk persoon die zich op dit grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. De handhaving op deze algemene politieverordening zal gebeuren via gemeentelijke administratieve sancties.

 

Geluidshinder en bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Geluid hoort daar ook bij. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op