Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerpplastic

Draagtassen voor eenmalig gebruik

Plastic kassazakjes

Sinds 17 juni 2019 is Vlarema 7 van kracht. Dat is ook het startsein voor de nieuwe voorwaarden voor de lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik, ofwel de lichte plastic kassazakjes (Vlarema, onderafdeling 5.3.11).

Deze zakjes krijgt u voortaan niet meer gratis in de winkel, op de markt, bij de frituur… Als de detailhandel de zakjes nog ter beschikking stelt, zal u er als klant een bijdrage voor moeten betalen. Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt. De aanbieder moet de bijdrage per draagtas zichtbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopruimte.

Wees als consument dus voorbereid en vergeet uw herbruikbare zakken niet! Verschillende handelaars spelen daarop in en hebben ondertussen herbruikbare zakken in hun aanbod, zowel grote als kleinere. Een stap verder in een afvalarmere omgeving ... (bron: https://www.ovam.be/verbod-op-gratis-plastic-zakjes).

 

Waarom dit verbod?

Lichte plastic draagtassen komen vaak in het zwerfvuil terecht. Nochtans kunt u ze gemakkelijk vervangen door herbruikbare draagtassen. Daarom verplicht Europa de lidstaten het gebruik van lichte plastic zakken voor eenmalig gebruik, met een dikte tussen 15 en 50 micron, te beperken tot 90 stuks per persoon per jaar. Tegen 2025 moet dit zelfs zakken naar 40 stuks. Het gaat hier om de zakjes voor eenmalig gebruik die u nog vaak krijgt aan de kassa. Deze draagtassen vertegenwoordigen de overgrote meerderheid van het totaal aantal in de Europese Unie verbruikte plastic draagtassen. Zij worden minder vaak dan dikkere plastic draagtassen opnieuw gebruikt. De zeer dunne zakjes (van minder dan 15 micron), vaak gebruikt voor groenten en fruit, zijn wel nog gratis te krijgen. We willen immers vermijden dat er voor deze zeer dunne zakjes alternatieve verpakkingen gebruikt worden die een zwaardere milieudruk hebben.

Binnen twee jaar zal de impact van deze maatregel geëvalueerd worden. We zullen nagaan of er een effectieve daling is van het aantal eenmalige plastic draagtassen en of het gebruik van andere materialen (bijvoorbeeld papier) niet proportioneel gestegen is. Het is immers de bedoeling dat het gebruik van draagtassen voor eenmalig gebruik daalt ten voordele van herbruikbare draagtassen. Papieren wegwerpzakken scoren namelijk niet beter op milieuvlak.

 

Gebruik van cateringmateriaal

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Dranken kunnen wel nog aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank zelf moet aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Achter de toog/backstage geldt een sorteerverplichting voor deze wegwerpartikelen. Glazen retourflessen of dranken van de tap (voor bieren of via een postmixsysteem ook voor water, frisdranken, wijn en cocktails) zorgen sowieso voor minder afval.

Kiest een organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat frontstage sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom backstage zuiver terug te krijgen.

Een overzicht van de betrokken wetgeving is geschetst in onderstaande tabel.

OVAM heeft ook enkele praktische zaken verzameld op de website van de Groene Vent (https://www.ovam.be/degroenevent).

  Is het gebruik van wegwerpbekers voor drank toegestaan? Is het serveren van drank in éénmalige drankverpakkingen (blikjes, drankkartons, PET-fles, glazen wegwerp) toegestaan?
Op evenementen die niet door de overheid worden georganiseerd Neen, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de bekers gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95 % vanaf 2022) Neen, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95 % vanaf 2022)
Op evenementen georganiseerd door de overheid Neen Neen
Door overheden in hun eigen werking Neen Neen, met uitzondering van de verkoop van voorverpakte dranken in automaten onder voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om gescheiden inzameling van PMD te garanderen

(Bron: https://www.ovam.be/nieuwe-wetgeving-cateringmateriaal)

 

Wetgeving

De voorwaarden voor het gebruik van draagtassen voor eenmalig gebruik zijn opgelegd in de Vlarema-wetgeving (Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

 • Artikel 5.3.11.1.
  • Het gratis ter beschikking stellen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik is verboden bij aankoop in de detailhandel. De bijdrage per draagtas moet zichtbaar worden gemaakt aan de consument. Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt.
  • De minister kan op het verbod, vermeld in het eerste lid, uitzonderingen met een vastgelegde duurtijd voorzien om rekening te houden met milieuoverwegingen of met vereisten inzake hygiëne, behandeling of veiligheid van bepaalde producten of vormen van verkoop wanneer er geen gepaste alternatieven beschikbaar zijn. De minister kan de eigenschappen en de voorwaarden nader vaststellen waaraan de draagtassen, waarvoor een uitzondering wordt voorzien, moeten voldoen.
 • Artikel 5.3.11.2.
  • Het gratis ter beschikking stellen van lichte plastic draagtassen wordt voor bestaande voorraden die aangekocht werden voor de ingangsdatum van het verbod, toegelaten tot zes maanden na de inwerkingtreding van het verbod.

 

De voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal zijn opgelegd in de Vlarema-wetgeving (Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

 • Artikel 5.3.12.1.
  • Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
  • Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
 • Artikel 5.3.12.2.
  • Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
 • Artikel 5.3.12.3.
  • De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

 

Daarbij worden volgende definities gehanteerd:

 • cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en het nuttigen van etenswaren en drank, met uitsluiting van voorverpakte dranken of etenswaren;
 • bereide voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid;
 • plastic: een polymeer in de zin van artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18 december 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, en dat kan fungeren als structureel hoofdbestanddeel van draagtassen;
 • plastic draagtassen: van plastic gemaakte draagtassen, met of zonder handgreep, die aan consumenten worden verstrekt op de plaats van verkoop van goederen of producten;
 • lichte plastic draagtassen: plastic draagtassen met een wanddikte van minder dan 50 micron en meer dan of gelijk aan 15 micron.