Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen van uittreksels:

Model art. 595 stemt overeen met het vroegere model 1. Dit is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Model art. 596.2 ('minderjarigenmodel') stemt overeen met het vroegere model 2. Dit model wordt afgeleverd als de aanvrager een activiteit wenst uit te oefenen die onder een van de volgende categorieën valt:

  • opvoeding
  • psycho-medisch-sociale begeleiding
  • hulpverlening aan de jeugd
  • kinderbescherming
  • animatie
  • begeleiding van minderjarigen

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Procedure

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Je kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. Je hebt hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie je het uittreksel aanvraagt nodig en (een kopie van) zijn identiteitskaart.

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen of heb je een It's me-account? Dan kan het uittreksel ook digitaal aangevraagd worden via bovenstaande blauwe knop "Aanvraag van uittreksel uit strafregister". Het uittreksel wordt je dan automatisch en snel digitaal opgestuurd. Beschik je niet over een kaartlezer? Dan kan je jouw gegevens zelf intikken via onderstaande blauwe knop en wordt het attest per post verstuurd.

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

 

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Bedrag

Het uittreksel is gratis.