Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanvraag machtiging voor standplaatstaxi

Omschrijving

Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit u de taxidienst wil exploiteren.

Wettekst

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.
Situering en toepassingsgebied Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het herhaalt ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, enzovoort. Het moet daar dus steeds samen mee gezien en in acht genomen worden.

Hoofdstuk 2. Machtigingsaanvraag

Art. 2.
Het is verboden om zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg die zich op het grondgebied van Knokke-Heist bevinden.

Art. 3.
De machtiging wordt aangevraagd bij het college van Burgemeester en schepenen. Het model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement. De aanvraag dient te gebeuren via het gegevensbank van de Vlaamse overheid.

Art. 4.
In de machtigingsbeslissing van het college van Burgemeester en schepenen wordt aan elk voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal worden toegewezen.

De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft voorgelegd.

Art. 5.
Onder de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad in dit reglement wordt de machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het grondgebied van Knokke-Heist uitgereikt door het college van Burgemeester en schepenen binnen vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. Als het bevoegde college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de termijn verlengd tot maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager betekend.

De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op de openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s. Het is verboden om de stationeren op parkeerplaatsen die niet voorbehouden zijn voor taxi’s.

De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een schadevergoeding eisen van de gemeente Knokke-Heist wanneer taxistandplaatsen heringericht, verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van openbare orde of openbaar nut.

Art. 6.
Het college van Burgemeester en schepenen levert maximaal het aantal machtigingen af als het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft.

Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging wordt verleend. Het is verplicht om de machtigingskaarten te bevestigen in het voertuig, onderaan rechts op de achterruit en aan de rugleuning van de voorste passagierszetel.

Art. 7.
De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij een taxivergunning heeft, hetzij samen met de machtigingsaanvraag een taxivergunning aanvraagt.

Art. 8.
§1. De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en kan de duur van de taxivergunning niet overschrijden.
§2. In afwijking van het eerste lid kan het college van Burgemeester en schepenen gemotiveerd, wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere duur dan de hoofdvergunning verlenen.
§3. Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de termijn bepaald in de machtiging die verloopt, aan het college van Burgemeester en schepenen overgemaakt worden. Dit dient te gebeuren via de gegevensbank van de Vlaamse overheid van de Vlaamse overheid;
§4. Indien de exploitant een machtiging wil stopzetten, dient dit hij de gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en levert hij ook op de eerste werkdag na de dag van de stopzetting de machtigingskaarten in bij de gemeente. De datum van de effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant machtigingskaarten ingeleverd heeft bij de gemeente. De exploitant krijgt een ontvangstbewijs van die inlevering.

Art. 9.
De norm voor het aantal standplaatstaxi’s op het grondgebied van Knokke-Heist bedraagt 33.

Art. 10.
§1 Volgende standplaatsen worden op de openbare weg voorzien met volgend aantal wagens dat aldaar respectievelijk mag stationeren

1. Ter Stationsplein, sectie Heist : 2
2. Ter Station Duinbergen : 1
3. Ter M. Lippensplein, station Knokke : 8
4. Ter Elizabetlaan 15-17 (Albertplein) : 2
5. Ter Heldenplein : 3
6. Ter Canadasquare : 7
7. Ter oostzijde Lippenslaan, t.h.v. het A. Verweeplein : 4
8. Lippenslaan : 2
Totaal :29

§2 De in artikel 10 §1 vermelde standplaatsen zullen op grond van een afzonderlijk Besluit van de Gemeenteraad genomen ter uitvoering van de Wet betreffende de politie op het wegverkeer en het Ministerieel Besluit waarbij de minimum-afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, door de terzake voorziene verkeerstekens worden aangeduid.

Art. 11.
Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:
1° de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 2001 krijgen voorrang;
2° als het maximumaantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de aanvragers op een wachtlijst in aanmerking;
3° als het maximumaantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet bereikt is, of als er geen wachtlijst is, komen de andere aanvragers in aanmerking.

In punt 2° en 3° van het eerste lid bepaalde mogelijkheden, komen enkel zero emissie-voertuigen in aanmerking.

Art. 12.
De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar. Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de machtiging, onder dezelfde voorwaarden het gebruik van de taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van de in de machtiging gestelde termijn. [analoog artikel 9 decreet]

Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een machtiging voortzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.

Art. 13.
De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het college van Burgemeester en schepenen. Na deze termijn vervalt de machtiging.

Art. 14.
Bij een met redenen omklede beslissing van het college van Burgemeester en schepenen kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de machtiging worden geweigerd:
1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
2° indien de exploitant niet langer over een geldige taxivergunning beschikt.

§1. Voordat er beslist wordt om de machtiging te schorsen of in te trekken, wordt de exploitant gehoord. De beslissing wordt betekend aan de exploitant. De beslissing vermeldt de wijze waarop beroep kan worden aangetekend. Het beroep schort de beslissing van de gemeente tot schorsing of intrekking van de machtiging niet op.

§2. De intrekking, de schorsing of het beroep wordt onmiddellijk door de gemeente geregistreerd in de gegevensbank van de Vlaamse overheid.

Art. 15.
Tegen de in artikel 5 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen de termijnen bepaald artikel 6, kan een herzieningsaanvraag ingediend worden bij het college van Burgemeester en schepenen. De herzieningsaanvraag moet worden ingediend met een beveiligde zending binnen vijftien dagen na de betekening van de weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 5 verstrijken die op de indiening van de aanvraag volgt. Daarop organiseert de gemeente binnen de dertig dagen een hoorzitting. Als daarna de beslissing van het college van Burgemeester en schepenen wordt bevestigd, kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Hoofdstuk 3 – Retributie

Art. 16.
De gemeente Knokke-Heist heeft beslist om geen retributie te heffen op de machtigingen.

Hoofdstuk 4 – Gebruik standplaatsen

Art. 17.
Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg, mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.

Art. 18.
Op taxistandplaatsen met het symbool ‘elektrische voertuigen’ mogen alleen elektrische taxivoertuigen stationeren.

Hoofdstuk 5 - Tarieven

Art. 19.
Bij vertrek van op de taxistandplaats met een klant moet de taximeter steeds in werking gesteld zijn.

Art. 20.
§1. Houders van een machtiging hanteren bij vertrek op de taxistandplaatsen volgende door de gemeenteraad vastgestelde tarieven:

Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs.
TARIEF A: Heen en terug naar vertrekplaats binnen straal van 35 km= Opnemingsbedrag: 8,00 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 1,25 EUR per afgelegde kilometer.
TARIEF B: Heen binnen straal van 35 km = Opnemingsbedrag: 8,00 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 2,50 EUR per afgelegde kilometer.
TARIEF C: Heen en terug naar vertrekplaats vanaf 35 km = Opnemingsbedrag: 8,00 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 0,75 EUR per afgelegde kilometer.
TARIEF D: Heen vanaf 35 km= Opnemingsbedrag: 8,00 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 1,50 EUR per afgelegde kilometer.
Tussen 22u00 en 6u00: eenmalige toeslag: 2,50 EUR
In het opnemingsbedrag van de tarieven A tot en met D is reeds anderhalve kilometer rijafstand inbegrepen.
§2. Voor andere ritten zijn de tarieven vrij, binnen de grenzen die de Vlaamse regering kan bepalen.
§3. Wijzigingen in de gezamenlijke tarieven zijn mogelijk wanneer meer dan de helft van bestaande exploitanten zich formeel akkoord verklaart.

Art. 21.
De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor de machtiging geldt.

Hoofdstuk 6 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden

[Decreet, art. 24: de gemeente kan bijkomende vereisten voor “de inrichting, de uitrusting, de herkenbaarheid, de duurzaamheid met inbegrip van de milieuvriendelijkheid, de toegankelijkheid en het privégebruik van de voertuigen waarmee de diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht” vaststellen]

Art. 22.
Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen

§1. De carrosserie en de cabine van de voertuigen bevinden zich in goede staat. Ze bieden de nodige kwaliteit, comfort en netheid.

§2. De voertuigen die aan de volgende voorwaarden voldoen, voldoen aan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid:

  1. de deuren, de koffer en de ramen van de deuren kunnen probleemloos open en dicht;
  2. de zetels en de koffer zijn altijd in een nette staat;
  3. het voertuig vertoont geen sporen van een ongeval.

§3. Voor nieuwe machtigingsaanvragen na de datum van 01.01.2020 komen enkel zero-emissie voertuigen in aanmerkingen.

Art. 23. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - herkenbaarheid

§1. Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi dient uitgerust te zijn met een taxilicht op het dak van het voertuig zodat het herkenbaar is als een taxi gemachtigd om te stationeren op de voorbehouden standplaatsen op de openbare weg op het grondgebied van de gemeente KnokkeHeist. Als het voertuig vrij is, brandt het taxilicht. In alle andere gevallen brandt het taxilicht niet.
§2. De gemeente kan de voertuigen met een machtiging voor Knokke-Heist op leggen indien ze in dienst zijn als standplaatstaxi een opgelegd embleem aan te brengen aan de buitenkant van hun voertuig.

Art. 24. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - reclame

§1. Elke vorm van reclame of affichering op de voertuigen is verboden. Enkel de naam en/of het logo van de eigen taxi-exploitatie kan worden aangebracht. Reclame of affichering in het voertuig wordt toegestaan, op voorwaarde dat het niet zichtbaar is aan de buitenkant van het voertuig.
§2. Het aanbrengen van reclame wordt enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:
- Het aanbrengen van bestickering die wordt goedgekeurd door het college van Burgemeester en schepenen inzake evenementen op het grondgebied van Knokke-Heist.
- Het aanbrengen van bestickering om aan te duiden dat het om een elektrisch voertuig of een voertuig op waterstof gaat, is toegestaan. Deze bestickering moet op voorhand worden goedgekeurd door het college van Burgemeester en schepenen.

Art. 25. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen – zero emissie
Vanaf 01 januari 2025 wordt voor voertuigen alleen een machtiging verleend als ze voldoen aan zero emissie. Dit geldt zowel voor lopende als voor nieuwe machtigingen.

Art. 26. Bezettingsgraad

§1. De houder van de machtiging moet zijn taxivoertuigen gemiddeld minstens 1080 uren per kwartalen in dienst stellen. Dit komt overeen met een bezettingsgraad van 50%.
§2. Indien 4 achtereenvolgende kwartalen de bezettingsgraad niet wordt behaald, kan het College van Burgemeester en schepenen beslissen om de machtiging op te heffen.

Art. 27. Personeelsbezetting
§1. De minimale personeelsbezetting per voertuig met machtiging is 1,5 voltijdse werknemer. Dit is nodig om de minimale bezettingsgraad te behalen in artikel 26.
§2. Indien 4 achtereenvolgende kwartalen de personeelsbezetting niet wordt behaald, kan het College van Burgemeester en schepenen beslissen om de machtiging op te heffen.

Art. 28.
De wijze waarop wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de regels die worden bepaald krachtens voorgaande vereisten:
- Personeelsbezetting: per kwartaal bezorgt de taxi-exploitant een personeelslijst met vermelding van voltijds of deeltijdscontract aan de gemeente Knokke-Heist;
- Bezettingsgraad: per kwartaal bezorgt de taxi-exploitant de dienststaten van zijn voertuigen met machtiging met daarop begin- en einde uur dienst staat vermeld.

Art. 29.
Vereisten en verplichtingen voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurders van een voertuig waarmee het vervoer wordt verricht. De houder van een machtiging dient zijn bestuurders te wijzen op volgende verplichtingen:
- een net voorkomen te hebben, alsook fatsoenlijk gekleed te zijn om zijn beroep uit te oefenen.
- klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond op te nemen; andere huisdieren kunnen worden geweigerd;
- zich beleefd te gedragen tegenover de klanten of derden wanneer hij in dienst is;
- vooraleer het voertuig te starten, na te gaan of alle deuren goed dicht zijn;
- altijd in te staan voor de netheid van de taxistandplaatsen;
- zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer gedragen;
- voorwerpen die in zijn voertuig gevonden zijn, uiterlijk binnen twee dagen bij de politie af te geven;
- taxicheques te aanvaarden voor personen die te kennen geven met taxicheques te willen betalen.

Hoofdstuk 7 – Maatregelen en Sancties

Art. 30.
Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de overtredingen die al gevat zijn door artikel 31 §§ 1 en 2 van het decreet en door de tabel in bijlage 10 van het besluit, wordt een gemeentelijke administratieve sanctie toegepast, met een maximumbedrag van 250 euro en volgens de wet van 24 juni 2013.

Hoofdstuk 8 - Slotbepalingen

Art. 31. Overgangsbepalingen
De houders van vergunningen voor een taxidienst of voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet, worden ertoe gemachtigd hun diensten te blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende vergunning.

Art. 32. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.