Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vergunning voor het uitstallen van koopwaar - Inname openbaar domein

Omschrijving

Als ondernemer hebt u een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente

 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)

 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.

 • Eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Procedure

U dient uw aanvraag in via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

U kan de aanvraag schriftelijk of via het e-formulier doen. De volledige procedure duurt 14 werkdagen na de aanvraag.

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Wettekst

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is 

 • Gemeentelijk terrasreglement  

 • Belastingreglement of retributiereglement (indien van toepassing) 

Hou bij deze aanvraag rekening met de gemeentelijke belasting op de inname van de openbare weg en de geldende politieverordening (art 11)