Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Algemene voorwaarden bij evenementen

Algemene Voorwaarden:

Tijdens de organisatie van het evenement moeten alle instructies en aanbevelingen van de politie, de brandweer, de evenementencel of andere gemeentelijke diensten strikt worden opgevolgd.

De vergunning wordt afgeleverd op basis van de ingediende informatie. Bij het afwijken hiervan vervalt de vergunning. Indien er onderdelen van het concept wijzigen, dien je op voorhand de evenementencoördinator hiervan op de hoogte te stellen.

Het is verboden om meer dan 85 decibel te produceren (L,A,Eq 15 min = energetisch gewogen geluidsniveau gemeten over 15 minuten).

Hier kan enkel van afgeweken worden door de muziekactiviteit op voorhand aan te vragen en indien deze wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Muziekvergunning bij evenementen | Knokke Heist (knokke-heist.be)

In alle gevallen dient de organisator zich te houden aan de opgelegde voorwaarden in het besluit.

De organisator van publiek toegankelijke activiteiten staat zelf in voor het naleven van de wettelijke verplichtingen inzake SABAM (auteursrechten) en de Billijke Vergoeding ( de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertorium van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten). Evenementen | Unisono

De organisator moet een verzekering voor burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid afsluiten.

De organisator dient in zijn taalgebruik analoog te handelen met instellingen die in opdracht werken van ons bestuur. Dat betekent concreet dat alle contacten met de inwoners eentalig in het Nederlands dienen te gebeuren. In affiches, folders en omgeroepen berichten hoofdzakelijk gericht aan toeristen kan het Nederlands worden gevolgd door een volledige of beknopte vertaling, maar dan zowel in het Frans, Duits, als Engels, in deze volgorde, en waarbij de vertaalde teksten onderling gelijk zijn qua inhoud en vormgeving.

De organisator is zelf verantwoordelijk voor het net achterlaten van de gebruikte site. Indien de organisator de gebruikte locatie niet zelf opruimt, kan hij hiervoor contact op nemen met AGSO Knokke-Heist – afdeling Afvalbeheer, ’t Walletje 104 bus 101 – 050 442 500 – afvalbeheer@agsoknokke-heist.be - Afvalbeheer (agsoknokke-heist.be)

De organisator kan uiteraard ook beroep doen op een zelfgekozen ophaalfirma en moet dan uiteraard de voorwaarden respecteren (datum van aanbieding, uur, juiste recipiënt en selectieregels).

Indien de organisator gebruik maakt van security dient rekening gehouden te worden met onderstaande richtlijnen:

  • Wanneer het juridische statuut een VZW/FV betreft én het organiseren van events/fuiven e.d. niet ingeschreven staat als hoofdactiviteit, kan een beroep gedaan worden op personen met een vrijwilligersstatuut voor het uitvoeren van bewaking/beveiligingsactiviteiten.
  • In alle andere gevallen dient een beroep gedaan te worden op professionele firma's.

 

De procedure voor het gunnen van vrijwilligers dient wel te worden gevolgd door het overmaken van een nominatieve lijst incl. RRN. Het ontvangen formulier moet hiervoor worden ingevuld en uiterlijk 14 dagen voor het begin van het evenement of de occasionele dansgelegenheid worden overgemaakt aan de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist – Directie Operaties – Dienst Handhaving en Openbare orde  via pz.dkh.hhoo@police.belgium.eu.

Alle vormen van publiciteit op het openbaar domein (bv. uitdelen van flyers, staaltjes die niets met de koopwaar van de lokale handelaar te maken hebben) dienen apart aangevraagd te worden. Zonder expliciete toelating van het gemeentebestuur is dit niet toegelaten. Bij een overtreding hierop wordt naast de verschuldigde belasting eveneens een administratieve boete van 500,00 euro geheven.

Alle bijkomende informatie betreffende publiciteit kan verkregen worden bij de dienst Financiën-Ontvangsten op het nummer 050 630 155.

Een aanvraag voor publiciteit op het openbaar domein kan ingediend worden via onderstaande link: Toelating voor het maken van publiciteit op het openbaar domein | Knokke Heist (knokke-heist.be)