Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Herbruikbare bekers op evenementen

Sedert 15 juni 2023 is het verboden om drank te serveren in wegwerpbekers en voeding te serveren in wegwerpservies. Het gebruik van wegwerpmaterialen zoals petflessen en blikjes is wel nog toegestaan maar alleen wanneer 95% van de wegwerpverpakkingen worden gesorteerd. Dit moet je als organisator zelf kunnen bewijzen.

Let op! Vanaf 1 januari 2025 is al het gebruik van wegwerpmaterialen volledig verboden.

Wanneer je met herbruikbare bekers werkt is het verplicht om een systeem te voorzien waarmee je garandeert dat minstens 90% van het materiaal terug ingezameld wordt voor hergebruik. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Het gemeentebestuur wil de toepassing van deze maatregel zoveel mogelijk stimuleren door ondersteuning te bieden aan de lokale verenigingen in de vorm van een subsidie.

Door in te zetten op duurzame lokale evenementen hopen we te helpen om de afvalberg tot een minimum te herleiden en zo onze ecologische voetafdruk opnieuw een stuk kleiner te maken.

Een subsidie kan echter niet zomaar aan iedereen en onder gelijk welke voorwaarden worden toegekend. Hiervoor hebben we dan ook een subsidiereglement opgesteld waarin de procedure netjes uitgelegd staat.

Het subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2022 en treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022.
Het blijft voorlopig geldig tot en met 31 december 2023 waarna het geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt.

Voorwaarden voor de aanvraag van de subsidie

De subsidie wordt verleend aan:

  • Erkende adviesraden uit Knokke-Heist;
  • Verenigingen uit Knokke-Heist die door een adviesraad en/of de gemeente erkend zijn met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist;
  • Inwoners, scholen en ouderraden en instellingen uit Knokke-Heist die een activiteit met een maatschappelijk doel en zonder enig winstoogmerk organiseren zoals bv. goedgekeurde wijk- en straatfeesten.

 

De evenementen dienen goedgekeurd te zijn door de gemeente en moeten plaatsvinden op het grondgebied van Knokke-Heist.

Om je evenement te laten goedkeuren volstaat het om minstens 30 dagen voor aanvang een aanvraag in te dienen via ons digitaal evenementenloket.

De evenementen hebben een openbaar karakter. Evenementen met een privékarakter worden uitgesloten.

 

Aanvraag, toekenning en uitbetaling van de subsidie

De subsidie voorziet een terugbetaling van 50% van het totaalbedrag van de eindfactuur met een maximum van 1000,00 euro per vereniging en per jaar.

Het totaalbedrag van de eindfactuur omvat enkel de uitgaven voor de huur van herbruikbare bekers. Dit bevat niet de kosten van beschadigde, verloren, sterk verontreinigde en te laat teruggebrachte bekers, annuleringskosten en boetes.

De eindfactuur dient bovenstaande gedetailleerd te staven.

De aanvraag kan eenvoudig ingediend worden via de link onderaan deze pagina.

De organisator dient maximum 1 maand na ontvangst van de factuur de aanvraag in.

De subsidie wordt na advies van dienst Evenementen door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

De betaling van de subsidie gebeurt uiterlijk 3 maanden na het indienen van de aanvraag en dit op het hij de aanvraag opgegeven rekeningnummer.

De aanvrager verbindt zich ertoe om dienst Evenementen via mail op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.

 

Controle van de aanvraag en sancties bij misbruik

De contactpersoon en de vereniging in welke naam hij de subsidie aanvraagt verklaart zich akkoord met het ter beschikking houden van alle nodige bewijsstukken en dit tot december van hetzelfde jaar.

Als bewijsmateriaal gelden o.a. affiches, flyers, folders, uitnodigingen, advertenties, het programma en de financiële documenten van het evenement.

Het gemeentebestuur heeft het recht om alles consequent te onderzoeken.

Het gemeentebestuur kan op elk moment bijkomende informatie opvragen of controles verrichten.

In geval van fraude of valse verklaringen kan het gemeentebestuur de toekenning van een subsidie schorsen, subsidies terugvorderen en de erkenning intrekken.

 

Bezwaar tegen de beslissing van het college

De aanvrager kan bij het college van burgemeester en schepenen schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen binnen een termijn van vier weken na de beslissing. Het bezwaar wordt door de financieel directeur voorgelegd aan het college dat over de verdere aanpak beslist.