Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Parkeerplaatsen bij evenementen

Inname van parkeerplaatsen in het kader van een evenement

De bepalingen voor het innemen van parkeerplaatsen bij evenementen werden vastgelegd in het Belastingreglement op inname van het openbaar domein, vastgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021 en in werking getreden op 1 januari 2022.

Het volledige reglement kan je hier vinden, de bepalingen die specifiek betrekking hebben op het innemen van parkeerplaatsen bij evenementen vind je hieronder terug.

Heb je hier, na het lezen van onderstaande bepalingen, nog vragen over? Aarzel niet om contact op te nemen met dienst Evenementen. Julie en Jan helpen je graag verder.

Belangrijk te weten:

Bij de aanvraag van het parkeerverbod voorziet de Politie wel de parkeervrije zone en de nodige signalisatie maar voor het vrijhouden van deze zone tijdens het evenement voorzie je best zelf een steward zodat niemand zich alsnog op de parkeervrije zone parkeert.

Er worden geen vergunningen afgeleverd voor het parkeren van voertuigen op de wandelweg van de Zeedijk, hierbij wordt steeds verwezen naar de parkeerplaatsen langs de rijweg van de Zeedijk.

Aanvraag 

Iedere inname dient minstens 14 dagen op voorhand te worden aangevraagd door middel van het invullen van het aanvraagformulier evenementen via ons digitaal evenementenloket. Bij type selecteer je "parkeerverbod in het kader van een evenement".

Indien je aanvraag tot inname van parkeerplaatsen deel uitmaakt van een volledige evenementenaanvraag blijft de aanvraagtermijn echter 30 dagen.

Een inname die te laat wordt aangevraagd wordt steeds geweigerd. Een éénmalige uitzonderlijke afwijking hierop kan niet als een verworven recht beschouwd worden.

Houd dus altijd rekening met de aanvraagtermijnen!

Categorieën en berekening

De belasting wordt steeds berekend aan de hand van de categorie zoals hieronder bepaald en bestaat uit het dagtarief van de sector eventueel vermeerderd met bijkomende reserveringskosten + de kosten voor het plaatsen van de signalisatie. (zie verder)

Voor alle categorieën geldt de algemene regel dat er geen toestemming wordt gegeven voor rode zone, Shop & Go plaatsen en speciaal voorziene mindervalideplaatsen.

Iedere inname buiten de vergunning wordt door de concessiehouder vastgesteld en aangerekend.

De belastingplichtigen worden in 5 categorieën ingedeeld:

Categorie 1

- Het OCMW van de gemeente Knokke-Heist;

- Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen;

- Erkende gemeentelijke adviesraden.

Berekening: volgens noodzaak en niet te betalen.

Categorie 2

- Verenigingen uit Knokke-Heist die al dan niet door een adviesraad erkend zijn;

- Scholen uit Knokke-Heist en hun ouderraden;

- Goedgekeurde wijk- en straatfeesten;

- Andere gemeentebesturen in het kader van een reeds bestaande samenwerking tussen de gemeentebesturen onderling.

Berekening: de eerste 30 plaatsen zijn gratis, bijkomende plaatsen zijn aan dagtarief van de sector.

Categorie 3

Organisatoren van evenementen met een goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur of waaraan het gemeentebestuur een nauwe samenwerking verleent.

Berekening: de eerste 30 plaatsen zijn gratis, bijkomende plaatsen zijn aan dagtarief van de sector + 50% reserveringskosten.

Categorie 4

Organisatoren van evenementen met commerciële doeleinden maar die voor het publiek, al dan niet betalend, toegankelijk zijn.

Berekening: de eerste 20 plaatsen zijn gratis, bijkomende plaatsen zijn aan dagtarief van de sector + 50% reserveringskosten.

Categorie 5

Organisatoren van private evenementen die enkel op uitnodiging en dus niet publiek toegankelijk zijn.

Berekening: de gevraagde plaatsen zijn aan dagtarief van de sector + 100% reserveringskosten.

Sectoren en parkeerplan

Voor de toepassing van de belasting wordt het grondgebied van de gemeente ingedeeld in 3 sectoren volgens het parkeerplan.

Sector 1 is gelijk aan de rode zone van het parkeerplan;

Sector 2 is gelijk aan de oranje zone van het parkeerplan;

Sector 3 is gelijk aan de groene en blauwe zone van het parkeerplan.

Het tarief van sector 3 wordt gelijkgetrokken naar het zaterdagtarief van een groene zone.

Een meer gedetailleerde versie van het parkeerplan kan je hier downloaden.

Dagtarief sector 1: geen innames mogelijk

Dagtarief sector 2: 20,00 euro

Dagtarief sector 3: 12,50 euro

Signalisatie

De signalisatie wordt steeds geplaatst door de verkeerstechnische dienst van de Politiezone Damme/Knokke-Heist die ook het aantal en locatie van de borden bepaalt die nodig zijn voor de gevraagde inname.

Voor de gratis parkeerplaatsen wordt de signalisatie eveneens gratis geplaatst.

Voor de parkeerplaatsen die betalend zijn wordt de signalisatie aangerekend aan 10 euro per verkeersbord met een minimum van 50 euro.

Vrijstellingen

Een handelszaak kan éénmalig gratis parkeerverbod verkrijgen (beperking van 2 plaatsen) om hun opening te vieren.

Verschillende handelszaken die een gezamenlijke activiteit organiseren om de lokale handel te bevorderen (bv. Late Night shopping, Nacht van het Zoute, …) zijn vrijgesteld van de belasting. Een duidelijke afbakening van de evenementenzone moet hier wel opgemaakt worden.

Inning 

De belasting is verschuldigd per eenheid en per dag, dit vanaf de eerste dag van inname tot de ontruiming van het ingenomen gedeelte. 

Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag. 

De belasting wordt elektronisch geïnd via het vergunningsplatform Eaglebe voordat de vergunning digitaal wordt afgeleverd, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de financieel directeur.

Invordering

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.