Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Security

In sommige gevallen kan je verplicht worden om security in te zetten op je evenement, bv. door de gemeente of omdat het intern reglement van de feestzaal dit zo oplegt.

Dit kan uiteraard door het inzetten van een professionele securityfirma maar de wet voorziet ook een "uitzonderingsregime" voor verenigingen die zelf willen instaan voor persoonscontrole en verkeersbegeleiding.

Om gebruik te mogen maken van het "uitzonderingsregime" moet je als vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bewakingstaken

Wat zijn de taken waarvoor je deze specifieke toelating nodig hebt?

 • Bewaking van goederen – statische bewaking van roerende en onroerende goederen. (bv. toezien dat er geen beschadigingen worden aangebracht aan materiaal of aan het gebouw/tent)
 • Persoonscontrole op evenementen – controle en toezicht op het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement. (bv. toegangscontrole: erop toezien dat er geen gevaarlijke voorwerpen worden binnengebracht. Men mag vragen om de rugzak te mogen controleren. OPGELET: Dit gebeurt steeds op vrijwillige basis. Bij weigering kan de toegang ontzegd worden.
 • Parkingcontrole: Enkel personen met badge/ticket mogen de parking op. Andere bezoekers mag je de toegang weigeren.
 • Je mag GEEN geweld of dwang gebruiken. Bij problemen verwittig je de Politie.

 

Voor volgende taken heb je geen vergunning nodig:

 • Personen die aan de parking voertuigen een plaats aanwijzen.
 • Toegangsbewijscontrole, controleren of bezoeker in het bezit is van een toegangsbewijs (ticket, bandje, voucher);
 • Het wisselen van tickets naar een toegangsbandje, het zetten van een stempel, controle van het bandje, verificatie of het bandje correct werd aangedaan of het omruilen van toegangsbewijzen.

 

OPGELET: Deze personen mogen niet ingrijpen als iemand de toegang wordt ontzegd omdat deze geen bandje heeft en toch binnen wil, alsook mogen deze geen rugzakken e.d. controleren. Bij problemen moet politie worden gebeld.

Bewakingsactiviteiten door leden van een vereniging

Op een evenement of een occasionele dansgelegenheid kunnen vrijwilligers ingezet worden voor specifieke bewakingsactiviteiten. Dit kan enkel en alleen door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet aan ALLE onderstaande voorwaarden voldaan worden, het aanvraagformulier moet worden ingevuld èn gelijktijdig worden bezorgd aan zowel Politie als aan de FOD Binnenlandse Zaken.

In alle andere gevallen dient een beroep gedaan te worden op professionele firma's.

Voorwaarden

 • De organiserende vereniging mag geen winstoogmerk beoogen;
 • Het organiseren van evenementen mag niet het de hoofdactiviteit zijn van de VZW of vereniging;
 • De personen die worden ingezet voor bewakingsactiviteiten zijn leden van de organiserende vereniging of hebben een aanwijsbare band (bv. ouders van leden);
 • Ze mogen bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie;
 • Ze mogen dit enkel sporadisch uitoefen (max. 4 keer per jaar);
 • Ze moeten de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leiding van het vrijwilligersteam) bereikt hebben;
 • Ze moeten gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België;
 • Ze mogen hier geen vergoeding voor ontvangen.

Contactgegevens

Eens de aanvraag volledig ingevuld is verstuur je deze bij voorkeur 1 maand op voorhand maar ten laatste 14 dagen voor je evenement zowel aan de Politie, die dit ter goedkeuring aan de burgemeester voorlegt, als aan de FOD Binnenlandse Zaken.

Lokale Politie Damme/Knokke-Heist - Directie Operaties - Dienst Preventies/Private Veiligheid
E-mail: pz.dkh.hhoo@police.belgium.eu

FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: spvcontrole@ibz.fgov.be

Klik hier om je ingevuld formulier meteen naar beide instanties te versturen.