Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Omschrijving

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Aanvragen

De verenigingen die in aanmerking wensen te komen voor subsidies moeten jaarlijks een aanvraag invullen online.
De verenigingen worden verwittigd wanneer het online aanvraagformulier ter beschikking staat.

​​​​​​​Subsidiecriteria – beknopte samenvatting van het subsidiereglement

Basissubsidie

Een duidelijke en eenvoudig te berekenen basissubsidie bestaande uit:

  1. 1. Bedrag per sportvereniging
  2. 2. Jeugdleden: bedrag per jeugdlid
  3. 3. Bedrag voor verenigingen die een exclusieve G-sport-werking hebben

Sporttechnische kwaliteit
Doel is de sportverenigingen te ondersteunen die:

  1. 1. inspanningen leveren om de sporttechnische kwaliteit te verhogen door te werken met gekwalificeerde trainers en jeugdcoördinatoren
  2. 2. die aandacht hebben voor opleiding, vorming en bijscholing van die sportbegeleiders.

Speciale aandacht is er voor de begeleiders van jongeren en G-sporters binnen de sportvereniging.

Infrastructuur
Het verlenen van infrastructuursubsidies heeft tot doel de kwaliteit te ondersteunen van de reguliere werking van die sportverenigingen door hun kosten voor sportinfrastructuur weg te nemen of merkelijk te verlichten.

Sportverenigingen die gestructureerde jeugdwerking hebben, krijgen hierbij speciale aandacht.

Infrastructuursubsidie kan toegekend worden voor:

1.1. Kosten voor huur van sportinfrastructuur of gebruik van accommodatie voor sportbeoefening
1.2.
Kosten voor investeringen, onderhoud en instandhouding van onroerende infrastructuur waarvoor de verenigingen zelf instaan

Organiseren van sportevents van uitzonderlijke aard
De gemeente Knokke-Heist kan subsidies verlenen aan de door de gemeente erkende sportverenigingen voor het organiseren van sportevents of sportevenementen van uitzonderlijke aard die de reguliere clubwerking overstijgen.

Meer info?