Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omgevingsvergunning procedure

Omschrijving

Sinds 1 januari 2018 spreekt men niet meer van de bouwvergunning en/of de milieuvergunning.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

  • stedenbouwkundige vergunning;
  • verkavelingsvergunning;
  • milieuvergunning (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten);
  • kleinhandelsvergunning (socio-economische machtiging voor handelsvestigingen);
  • natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie.

Procedure

Via de omgevingsvergunning kan je toelating krijgen tot zowel de bouw als het exploiteren van een inrichting. Hiervoor moet slechts één dossier ingediend en één vergunningsprocedure doorlopen worden. In de meeste gevallen is het bouwen onlosmakelijk verbonden met het exploiteren. De bouw van een stal hangt samen met het houden van dieren. Bij het fabriceren van producten hoort de constructie van installaties en gebouwen waarin de processen plaatsvinden. Dit gaat over zogenaamde “gemengde projecten”.

De omgevingsvergunning verplicht in het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw voor gemengde projecten.

Artikel 18 uit het Omgevingsvergunningsdecreet: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65359&woLang=nl

Als het project zowel vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen als de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt de vergunningsaanvraag ingediend zowel voor de stedenbouwkundige handelingen als voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De verplichting tot gezamenlijke indiening geldt niet voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een project enerzijds, en voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die alleen nodig is tijdens de uitvoeringsfase van het project anderzijds. Als voor het project een milieueffect-rapport moet worden opgesteld en het milieueffectrapport relevante uitspraken doet over de uitvoeringswijze, wordt gestreefd naar een gezamenlijke indiening voor wat betreft de aspecten die in het milieueffectrapport worden behandeld.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten is een wettelijk document dat je toelaat een bedrijf of zaak uit te baten (= exploiteren). Dit kan bv. zijn: een garage, een bakkerij, een schrijnwerkerij, een benzinestation, een ambachtelijk of industrieel bedrijf. Al deze bedrijven worden aangeduid met de term hinderlijke inrichtingen.

Elke hinderlijke inrichting moet zich in regel stellen met de Vlaamse milieuwetgeving. Om zeker te zijn dat deze reglementering ook wordt toegepast, werd een vergunningensysteem ontwikkeld. Dit systeem houdt in dat de uitbater van een hinderlijke inrichting het bevoegde bestuur (gemeente of provincie of gewest) op de hoogte brengt van zijn of haar activiteiten

Je kunt begrijpen dat een groot industrieel bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert, strengere milieuvoorwaarden zal moeten respecteren dan een drogist die slechts enkele liters gevaarlijke stoffen in zijn winkelruimte te koop aanbiedt. De wetgever heeft daarom een onderscheid gemaakt tussen de zwaar milieubelastende bedrijven en de bedrijven die slechts in geringe mate het milieu belasten. In de terminologie van de wetgeving spreken we over een klassenindeling.

De lijst met hinderlijke inrichtingen en hun bepalingen is opgenomen in bijlage 1 van Titel I van het VLAREM II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning): https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985&woLang=nl.

Een handige tool om na te gaan welke rubrieken er in aanmerking kunnen komen voor jouw bedrijf of jouw activiteiten is de VLAREM-wegwijzer (www.milieuinfo.be/wegwijzer). Via een vragenlijst zal er een overzicht bekomen worden van welke rubrieken er van toepassing zijn. Deze informatie kan dan gebruikt worden om de aanvraag in te dienen in het omgevingsloket.
 

Voorwaarden

VLAREM bepaalt de milieuvoorwaarden, zowel algemene, sectorale als bijzondere voorwaarden, die van toepassing zijn op ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Deze zijn terug te vinden binnen de wetteksten onder Titel II van het VLAREM.

  • De algemene voorwaarden vind je terug onder Deel 4 "Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen" van het Titel II van het VLAREM (https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=8423).
  • De sectorale voorwaarden vind je terug onder "hoofdstuk 5. nummer rubriek." van het Titel II van het VLAREM (https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=8604).
  • De overheid, die uw dossier behandelt, kan extra voorwaarden opleggen. Dit zijn bijzondere voorwaarden.
  • Uw inrichting kan hinder veroorzaken. Ga naar milieuhinder voor meer informatie.

 

Daarnaast kan jouw aanvraag kan ook of enkel stedenbouwkundige handelingen bevatten.

De algemene (Vlaamse) stedenbouwkundige wetgeving vind je terug via www.ruimtelijkeordening.be.

De gemeente kan echter strengere eisen opleggen. Voor meer gedetailleerde informatie en stedenbouwkundige voorschriften zie: