Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aangifte van een Huwelijk

Omschrijving

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

  De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

  Administratieve stukken
  Die informatie wordt uitsluitend persoonlijk of schriftelijk medegedeeld door de dienst Burgerzaken. De administratieve stukken zijn maximaal zes maanden geldig.

  Aangifte van het huwelijk
  De aangifte van het huwelijk kan gebeuren te Knokke-Heist indien één van de huwelijkskandidaten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.  Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven zijn in België kunnen onder bepaalde voorwaarden nog huwen in België.

  Alle administratieve stukken moeten voorgelegd worden bij de aangifte van het huwelijk!
  Van de aangifte wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt die door de toekomstige echtgeno(o)t(en) wordt ondertekend, samen met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
  De onkosten voor het huwelijk moeten onmiddellijk worden vereffend.

  Waar en wanneer huwen
  Huwen kan op elke werkdag 's morgens (tot 11.30u.) en in de namiddag (tot 16.30u.) alsook op zaterdagochtend (tot 11.30u.).
  Er kan zowel op het uur als op het halfuur worden gehuwd.  Men heeft de keuze tussen de raadzaal in het gemeentehuis van Knokke of van Heist, ongeacht de deelgemeente van de kandidaten.

  De huwelijksvoltrekking kan ten vroegste gebeuren de 14e dag nadat de akte van aangifte werd ondertekend (dag van de aangifte niet meegerekend) tenzij er dispensatie wordt verleend door de Procureur des Konings van de Rechtbank te Brugge.

  Getuigen 
  Niet verplicht, men kan maximum 4 getuigen opgeven.
  De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn.  De getuigen dienen niet noodzakelijk een bloed- of aanverwant te zijn van de aanstaanden.  Ook kennissen of vrienden kunnen als getuige optreden, evenals echtgenoten.

  Huwelijksceremonieel 
  De huwelijksplechtigheid wordt opgeluisterd met enkele muziekstukjes.  U kunt kiezen voor een tapijtloper, of een tapijtloper en twee bloemstukken op de raadstafel.  Het retributierecht hiervoor bedraagt respectievelijk 25 en 50 EUR.
  Bij uw huwelijksvoltrekking mag u uw favoriete muziek (op cd) laten afspelen.

  Huwelijkscontract 
  U kunt een huwelijkscontract opmaken voor een notaris van uw keuze.  Het is goedkoper en eenvoudiger om een contract te laten opstellen vóór de huwelijksvoltrekking.  Dan moet u wel vóór uw huwelijksvoltrekking het getuigschrift van dit contract inbrengen bij de dienst Burgerlijke Stand.

  Nuttige tips

  1. aan de ingang van het Stadhuis zult u door een medewerker van de Burgerzaken worden onthaald
  2. fotograferen en filmen zijn zonder beperking toegestaan in de trouwzaal
  3. indien u niet voor de kerk trouwt, kunt u vragen om de ringen in het gemeentehuis aan te steken.
  4. op het gemeentehuis kunnen geen recepties of dranken aangeboden worden.
  5. het is verboden om rijst te werpen in de omgeving van het stadhuis en binnen het stadhuis

  Procedure

  • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

   • de laatste woonplaats van u of uw partner

   • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

   • de geboorteplaats van u of uw partner

  • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
  • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
  • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
  • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

  Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

  Meebrengen

  • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
  • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

  Bedrag

  De huwelijksplechtigheid wordt opgeluisterd met enkele muziekstukjes.  U kunt kiezen voor een tapijtloper, of een tapijtloper en twee bloemstukken op de raadstafel.  Het retributierecht hiervoor bedraagt respectievelijk 25 en 50 EUR.
  Bij uw huwelijksvoltrekking mag u uw favoriete muziek (op cd) laten afspelen.

  Wettekst

  Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek