Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aangifte van een Huwelijk

Omschrijving

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

 

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving.

Procedure

Beide partners samen moeten ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum de huwelijksaangifte doen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Om de huwelijksaangifte te doen, moet de huwelijksdatum reeds gekozen zijn.

De huwelijksdatum en het -uur kunnen reeds een jaar op voorhand gereserveerd worden. Dit kan telefonisch via 050 630 100 of per mail via burgerzaken@knokke-heist.be.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van jou of jouw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of jouw partner
 • de geboorteplaats van jou of jouw partner

Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Eventueel kan je getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij jouw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag word je door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal. Je krijgt een trouwboekje.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Meebrengen

Beide partners komen samen naar de dienst Burgerzaken en brengen volgende mee:

 • De identiteitskaart van beide partners.
 • De gegevens van de eventuele getuigen (naam, voornaam, geboortedatum of rijksregisternummer).
 • Personen die buiten België geboren zijn, leggen een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte voor.
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt en een kopie van de identiteitskaart.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

 

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

 

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bijkomende informatie

Nuttige tips

Die informatie wordt uitsluitend persoonlijk of schriftelijk medegedeeld door de dienst Burgerzaken. De administratieve stukken zijn maximaal 1 jaar geldig.

Nuttige tips

 1. Aan de ingang van het Stadhuis zal je door een medewerker van de dienst Burgerzaken worden onthaald.
 2. Fotograferen en filmen zijn zonder beperking toegestaan in de trouwzaal.
 3. Indien je niet voor de kerk trouwt, kan je vragen om de ringen in het gemeentehuis aan te steken.
 4. Op het gemeentehuis kunnen geen recepties of dranken aangeboden worden.
 5. Er wordt geen toelating gegeven tot het plaatsen van voertuigen voor het serveren van voeding en/of drank in de ceremonieweg of op het Alfred Verweeplein tijdens huwelijken in het stadhuis.
 6. Het is verboden om rijst te werpen in de omgeving van het stadhuis en binnen het stadhuis.