Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Omschrijving

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De VLAREM-wegwijzer helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen. U komt ook te weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, hebt u een andere omgevingsvergunning nodig:

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een vergunning nodig.
 • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

 • Hoort uw bedrijf in klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.

  Hoort het bedrijf in de tijdelijk klasse 1, dan kan u uw aanvraag doen bij het gemeentebestuur
   

 • Hoort uw bedrijf in klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
   
 • Hoort uw bedrijf in klasse 3?  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf is vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning? U kan terecht:

 • in de Handleiding Milieuvergunningsaanvraag van het Agentschap Ondernemen
 • bij uw gemeentelijke milieudienst
 • aan het eMIL-loket waar u uw aanvraag of melding online kan voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering
  Tijdelijke klasse 1: beroep aantekenen bij de Bestendige Deputaie
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

Bedrag

Klasse 1 : € 625,00

Klasse 2: € 250,00

Klasse 3: € 75,00

Wettekst

Milieuvergunningendecreet, VLAREM I, II en III.

Art. 4: Vrijstellingen (gemeentelijk reglement)

Met betrekking tot de retributie voor aanvragen van milieuvergunningen, is er vrijstelling voor:

 • inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;
 • inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8° van het VLAREM (tijdelijke inrichtingen);
 • imkers;
 • vogelopvangcentra;
 • gemeentelijke extern verzelfstandige agentschappen;
 • inrichtingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en/of verenigingen van gemeenten (intercommunales);
 • inrichtingen van de staat, de gemeenschap, het gewest, de provincie en/of van andere openbare instellingen.

 

Meer info?