Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Tombola

Omschrijving

Toegestaan wanneer ze bestemd zijn voor een liefdadig doel, ter bevordering van de handel of elk ander doel van openbaar nut.

Procedure

Aanvraagformulier mag per mail worden gestuurd naar sara.degroote@knokke-heist.be of via post naar Alfred Verweeplein 1 - 8300 Knokke-Heist - T.a.v. Secretarie.

Wettekst

Artikel 1.

Machtiging wordt verleend onder de volgende voorwaarden :

 a)  Het maximum aantal uit te geven biljetten en de maximumprijs per biljet wordt vermeld in de bijzondere machtigingsvoorwaarden.

 b)  De biljetten zullen alleen verkocht worden op het grondgebied van de gemeente; zij mogen niet verkocht worden op de openbare weg; voor de verkoop ervan mag geen beroep gedaan worden op openbare besturen.

 c)  De biljetten mogen niet verkocht worden vóór de datum vermeld in de bijzondere machtigingsvoorwaarden.

 De totale waarde van de prijzen mag de 40%[1] van de opbrengst van de verkochte biljetten niet overtreffen; er zullen geen prijzen zijn in geld of onmiddellijk in geld omwisselbaar.

d) De trekking van de tombola zal plaats hebben op plaats, dag en uur zoals vermeld in de bijzondere machtigingsvoorwaarden, onder toezicht van de heer Politiecommissaris van Knokke-Heist, die tevens belast wordt met de bestendige controle van de tombolaverrichtingen; aan deze afgevaardigde moeten steeds, ongeacht het tijdstip en het aantal, alle gevraagde inlichtingen door de vergunde vereniging of haar vertegenwoordigers, verstrekt worden. De trekking moet gebeuren door middel van het lot, trekking door middel van computer is niet toegestaan. Trekkingen na 21 uur evenwel, dienen te geschieden in aanwezigheid en onder de controle van een gerechtsdeurwaarder die binnen de 48 uur een afschrift van het proces-verbaal van de trekkingsverrichtingen aan het gemeentebestuur moet overmaken. De kosten van de gerechtsdeurwaarder vallen ten laste van de inrichters.

 e)  De publiciteit en alle andere verrichtingen van de tombola zullen beperkt blijven tot het grondgebied van de gemeente.

 f)  De prijzen bij de trekking aan niet verkochte biljetten toegekend, komen ten goede aan het werk of de instelling te wier voordele de tombola wordt gehouden.

 g)  Een model van de voor de tombola te gebruiken drukwerken, zoals de biljetten, affiches, strooibriefjes, propagandadruksels en andere, zal vooraleer gedrukt te worden, in dubbel exemplaar aan het visum van het Schepencollege voorgelegd worden.

 h)  Elk drukwerk dat betrekking heeft op de tombola zal op een zichtbare wijze volgende vermeldingen moeten dragen:

1.  Naam van de vergunde instelling.

2.  Benaming onder welke de tombola gemachtigd werd.

3.  Doel van de tombola.

4.  Datum van het machtigingsbesluit.

5.  Zetel van de vergunde instelling, met vermelding van de tijdstippen gedurende welke aldaar zal kunnen inzage genomen worden van de lijst der winnende nummers.

 j)  Gedurende de verrichtingen mag aan de tombola geen andere benaming gegeven worden dan deze vermeld in de bijzondere machtigingsvoorwaarden.

 k)  Binnen de twee maand na de trekking zal de vergunde instelling aan het Schepencollege, langs de heer Politiecommissaris om, een omstandig verslag voorleggen betreffende de verrichtingen van de tombola.  Het verslag moet o.a. bevatten:

1. De opbrengst van de verkochte biljetten.

2. De som besteed voor de aankoop van de prijzen.

3. De onkosten gedaan voor drukwerk, publiciteit, eventueel commissieloon, enz.

4. De lijst van de winnende nummers en van de daaraan toegekende prijzen.

 Art. 2.

Wanneer beroep zou gedaan worden op aan de instelling vreemde personen om aan het inrichten van de tombola mede te werken, moet de identiteit van die personen en de bezoldigingsregeling, het bedrag van het bezoldigingspercentrage voor de wederverkopers, alsmede een door die personen ingediend moraliteitsattest aan het Schepencollege worden voorgelegd.

 Art. 3.

De vergunde instelling, alsmede de voornoemde personen, handelend in naam van deze instelling zijn verantwoordelijk voor de stipte naleving van bovenstaande voorschriften, alsmede van de verplichtingen aangegaan tegenover de kopers van de tombolabiljetten, wat betreft de afgifte van de aangekondigde prijzen.

 Art. 4.

Ingeval van tekortkomingen aan een van bovenstaande voorwaarden en bij niet voorleggen binnen de twee maand na de trekking, van hoger bedoeld verslag, wordt de machtiging vervallen beschouwd en stellen de in de artikel 3 verantwoordelijke personen zich aan rechterlijke vervolgingen bloot

[1] Bij traditionele loterijen, d.w.z. de aanvragen door v.z.w.’s (bv. sportverenigingen), instellingen van openbaar nut en dergelijke meer, waarbij de opbrengst UITSLUITEND bestemd is voor daden van godsvrucht of weldadigheid of zal gebruikt worden voor sociale doeleinden, is het maximum van de toegelaten totale waarde van de prijzen 40 % van de opbrengst van de verkochte biljetten.

Bij commerciële loterijen, d.w.z. de aanvragen vanwege handelsverenigingen en wijkcomités (straatacties, zomeracties, eindejaarsacties en dergelijke meer), waarbij de loten verspreid worden via handelaars ter gelegenheid van een aankoop van producten en waarbij de loterijen uitsluitend bestemd zijn voor de aanmoediging van de handel (in het algemeen), is op de waarde van de prijzen geen beperking opgelegd.

 (Wijziging van 25 % naar 40 % - Bestuursmemoriaal dd. 6 september 1995).

Meer info?