Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Omschrijving

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

Meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

U kunt die documenten verkrijgen bij de gemeentediensten.

Bedrag

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt.

Bijkomende informatie

Familienaam

Sedert 01.06.2014 is de wetgeving op naamgeving grondig gewijzigd. Sedert de wetswijziging is het geven van een dubbele familienaam toegelaten.

Er moet steeds een gemeenschappelijke verklaring worden afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand d.m.v. een verklaring van naamkeuze. Algemene regel is dat alle kinderen met dezelfde afstamming dezelfde familienaam moeten dragen. Zijn er nog minderjarige kinderen, dan zijn er overgangsbepalingen mogelijk tot 31.05.2015. Zijn er reeds meerderjarige kinderen, dan is het geveven van een dubbele familienaam niet meer mogelijk.

Bij het ontbreken van een keuze door beide ouders of onenigheid, dan krijgt of behoudt het kind de naam van de vader.

Wegens de complexiteit van de materie is het goed om vooraf contact op te nemen met de Burgerlijke Stand.

Wettekst

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).