Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Milieuhinder

Milieuhinder Vlaanderen

De volgende websites van de Vlaamse overheid bieden heel wat informatie rond het thema milieuhinder.

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Het is aan te raden om in geval van schade om ook contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.
Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen. Essentieel bij burenbemiddeling is dat de vragende partij al contact heeft opgenomen met de tegenpartij.

Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op het vredegerecht (www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen). Deze pagina legt uit wat het vredegerecht is en doet: www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht.
Via het vredegerecht is er ook een verzoeningsprocedure: www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht#list-procedures.

Algemene wetgeving

Diverse wetgeving (o.a. burgerlijk wetboek, strafrecht, ...) hebben bepalingen die met hinder (in de enge en in de ruime zin) te maken hebben.

Alle leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving is op één plaats terug te vinden: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator.

Milieuhinder zit voor een groot deel vervat in volgende Vlaamse wetgeving:

 • Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) + bijlagen
  • Artikel 4.1.2.1. van Vlarem II meldt onderstaande tekst over het gebruik van best beschikbare technieken:
   • De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT moeten de criteria van bijlage 3.3. van Vlarem II in aanmerking worden genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn.

Geluidshinder

Geluidshinder in de algemene politieverordening

Geluidshinder in de algemene politieverordening wordt vermeld onder "afdeling 3.1.1. Buurtlawaai". De voornaamste worden hieronder vermeld. Kijk voor de meest recente wetgeving op www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening.

 • Artikel 32.
  • Buurtlawaai, onder de vorm van gezang, geroep, muziek of enig ander middel dat lawaai maakt en de openbare rust verstoort zonder noodzaak, is verboden.
 • Artikel 33.
  • Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
   • dagelijks van 22 uur tot 7 uur;
   • op zondag en wettelijke feestdagen.
 • Artikel 34.
  • Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op verbrandingsmotoren in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone.

Geurhinder

De meest voorkomende gevallen van geurhinder in Knokke-Heist kunnen ingedeeld worden in 2 types:

 • geurhinder, veroorzaakt door de uitlaatgassen van verwarmingstoestellen
 • geurhinder, veroorzaakt door de uitlaatgassen van keukens.

Geurhinder bij verwarmingstoestellen

We verwijzen u door naar de pagina over veilig en zuinig verwarmen: omgeving.vlaanderen.be/veilig-verwarmen.

Geurhinder bij keukens

Om geurhinder bij keukens te vermijden wordt best het principe van "code van goede praktijk" toegepast (omgeving.vlaanderen.be/beleid-geurhinder).

Geurhinder in de omgevingsvergunning

De gemeente kan in het geval van lucht- en dampafvoersystemen voorwaarden opleggen in bijv. de omgevingsvergunning.

De beste beschikbare technieken inzake lawaai- en geurhinder van lucht- en dampafvoersystemen kunnen terug gevonden worden in het document Code van goede praktijk: Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen. Dit document kan terug gevonden https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/CVGP_MilieuhinderLuchtafvoer_OO.pdf.

De aanwezige lucht- en dampafvoersystemen dienen te voldoen aan deze Code van goede praktijk - Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen. De belangrijkste maatregelen worden hieronder opgesomd.

 • Er dient steeds gestreefd te worden om de uitblaas van de afblaaslucht voldoende hoog t.o.v. het gebouw en de omgevende gebouwen uit te voeren.
 • Alle installaties dienen voorzien te worden van efficiënte vetfilters om de grote geurende vetdeeltjes zoveel mogelijk te elimineren en de technische installaties voldoende te beschermen.
 • Alle installaties worden frequent onderhouden.

Geurhinder in de algemene politieverordening

 • Artikel 73.
  • Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.

Lichthinder

Beheersing van hinder door licht voor niet-ingedeelde inrichtingen: https://omgeving.vlaanderen.be/beleid-lichthinder.

 • Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet men de nodige maatregelen treffen om lichthinder te voorkomen.
 • Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
 • Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
 • Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
 • De lichtbronnen worden zo afgesteld dat ze maximaal de doelzone voor het podium verlichten en naburige percelen en panden niet aanstralen (in het geval van evenementen). Het is verboden het luchtruim met sky-tracers, zoeklichten of vergelijkbare armaturen te verlichten.

Meer info?