Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder.

Heel wat objectieve, maar vaak ook subjectieve factoren zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Afhankelijk van het zintuig dat geprikkeld wordt, kan geluidshinder, geurhinder, hinder door straling en/of lichthinder worden waargenomen.

Hinder door buren en/of particulieren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Bekijk ook volgende pagina: https://omgeving.vlaanderen.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen. Essentieel bij burenbemiddeling is dat de vragende partij al contact heeft opgenomen met de tegenpartij.

Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op het vredegerecht (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen). Deze pagina legt uit wat het vredegerecht is en doet: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht.

Via het vredegerecht is er ook een verzoeningsprocedure: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht#list-procedures.

Hinder door bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Meer informatie over deze wegeving vindt u onder https://www.knokke-heist.be/vergunningen/omgevingsvergunning-procedure.

Let wel, niet elk bedrijf is gebonden aan de Vlarem-wetgeving. Sommige bedrijven zijn niet ingedeeld en zijn dus ook niet onderhevig aan de reeds vermelde normen en voorwaarden.

Bij hinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met onderstaande dienst.

Ook hier geldt dat het steeds beter is om eerst zelf contact op te nemen met bedrijf. Leg de situatie uit en meld welke overlast u ondervindt. Nodig het bedrijf om bij u thuis de overlast te komen vaststellen. Bedrijven zijn er zich niet steeds van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met het bedrijf en maak afspraken.

Geluidshinder

Gehoorschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een te lange blootstelling aan lawaai. Bij gehoorschade wordt gedacht aan minder of slechter horen, maar ook een pieptoon in de oren, als gevolg van luide muziek te beluisteren is een teken van gehoorschade, tinnitus genoemd.

Zelfs al verdwijnt de piep- of fluittoon, het oor herstelt zich nooit volledig.

Meer informatie rond gehoorschade: https://omgeving.vlaanderen.be/gehoorschade

 • tips om risico's te beperken
 • oorzaken van gehoorschade
 • gehoorbescherming

Geluidshinder en buren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Bekijk ook volgende pagina: https://www.lne.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen.

 

Geluidshinder in de algemene politieverordening

In de gemeenteraad van 26/04/2018 werd de algemene politieverordening, waarin er gemeentelijke wetgeving is opgenomen rond geluid, goedgekeurd. Sinds 01/06/2018 is deze politieverordening van kracht. Deze politieverordening kan geraadpleegd worden via volgende website: http://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening.

Het is bijvoorbeeld verboden, zonder noodzaak de rust van de omwonenden te storen door gezang, geroep, muziek of enig ander middel dat lawaai maakt.

Sommige geluidsbronnen worden in deze politieverordening niet als buurtlawaai beschouwd.

 • lucht-, spoor- en wegverkeer en scheepvaart;
 • werken en handelingen die omwille van de openbare veiligheid dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
 • landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld activiteiten tijdens het oogstseizoen...;
 • spelende kinderen.

 

Geluidshinder bij tuinonderhoud

Er zijn ook enkele bepalingen rond tuinonderhoud. De regelgeving in verband met tuinonderhoud werd zowel digitaal als per brief bekend gemaakt aan de professionele tuinonderhoudsdiensten, die werkzaam zijn in Knokke-Heist.

De brief is ook van toepassing op onderhoudsdiensten in opdracht van overheidsdiensten, maar evengoed op particulieren.

De brief verwijst grotendeels naar bepaalde artikels uit de algemene politieverordening.

 • Artikel 33.
  • Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
   • dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
   • op zondag en wettelijke feestdagen.
 • Artikel 34.
  • §1. (Verwijderd bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2021)
  • §2. Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op verbrandingsmotoren in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone (de toeristische zone is aangeduid als bijlage bij de algemene politieverordening).
  • §3. Een uitzondering op §2, is enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.

Deze algemene politieverordening is van toepassing op het grondgebied Knokke-Heist en op elk persoon die zich op dit grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. De handhaving op deze algemene politieverordening zal gebeuren via gemeentelijke administratieve sancties.

Geluidshinder en bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Geluid hoort daar ook bij. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op

https://www.knokke-heist.be/milieu-natuur-en-landbouw/omgevingsvergunning

https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem

https://omgeving.vlaanderen.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen

Geurhinder

Geurhinder bij verwarmingstoestellen

We verwijzen u door naar de pagina over veilig en zuinig verwarmen (https://omgeving.vlaanderen.be/stook-slim).

Geurhinder bij keukens

Om geurhinder bij keukens te vermijden wordt best het principe van "code van goede praktijk" toegepast (https://omgeving.vlaanderen.be/beleid-geurhinder).

De beste beschikbare technieken inzake lawaai- en geurhinder van lucht- en dampafvoersystemen kunnen terug gevonden worden in het document Code van goede praktijk: Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen. Dit document kan terug gevonden https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/CVGP_MilieuhinderLuchtafvoer_OO.pdf.

De aanwezige lucht- en dampafvoersystemen dienen te voldoen aan deze Code van goede praktijk - Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen. De belangrijkste maatregelen worden hieronder opgesomd.

 • Er dient steeds gestreefd te worden om de uitblaas van de afblaaslucht voldoende hoog t.o.v. het gebouw en de omgevende gebouwen uit te voeren.
 • Alle installaties dienen voorzien te worden van efficiënte vetfilters om de grote geurende vetdeeltjes zoveel mogelijk te elimineren en de technische installaties voldoende te beschermen.
 • Alle installaties worden frequent onderhouden.

Geurhinder in de algemene politieverordening

Artikel 73. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.