Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder.

Heel wat objectieve, maar vaak ook subjectieve factoren zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Afhankelijk van het zintuig dat geprikkeld wordt, worden onderstaande types hinder benoemd.
 

 

Hinder door buren en/of particulieren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Bekijk ook volgende pagina: https://omgeving.vlaanderen.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen. Essentieel bij burenbemiddeling is dat de vragende partij al contact heeft opgenomen met de tegenpartij.

Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op het vredegerecht (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-west-vlaanderen). Deze pagina legt uit wat het vredegerecht is en doet: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht.

Via het vredegerecht is er ook een verzoeningsprocedure: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht#list-procedures.

 

Hinder door bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Meer informatie over deze wegeving vindt u onder https://www.knokke-heist.be/vergunningen/omgevingsvergunning-procedure.

Let wel, niet elk bedrijf is gebonden aan de Vlarem-wetgeving. Sommige bedrijven zijn niet ingedeeld en zijn dus ook niet onderhevig aan de reeds vermelde normen en voorwaarden.

Bij hinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met onderstaande dienst.

Ook hier geldt dat het steeds beter is om eerst zelf contact op te nemen met bedrijf. Leg de situatie uit en meld welke overlast u ondervindt. Nodig het bedrijf om bij u thuis de overlast te komen vaststellen. Bedrijven zijn er zich niet steeds van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met het bedrijf en maak afspraken.

 

Wetgeving

Diverse wetgeving (o.a. burgelijk wetboek, strafrecht, ...) hebben bepalingen die met hinder (in de enge en in de ruime zin) te maken hebben.

Alle leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving is op één plaats terug te vinden: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator.

Milieuhinder zit voor een groot deel vervat in volgende Vlaamse wetgeving:

 

Artikel 4.1.2.1. van Vlarem II meldt onderstaande tekst over het gebruik van best beschikbare technieken:

 • De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT moeten de criteria van bijlage 3.3. van Vlarem II in aanmerking worden genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn.

 

De algemene politieverordening in Knokke-Heist (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening) meldt:

 • Artikel 73. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.

 

Geurhinder

Geurhinder in Knokke-Heist

De meest voorkomende gevallen van geurhinder in Knokke-Heist kunnen ingedeeld worden in 2 types:

 • geurhinder, veroorzaakt door de uitlaatgassen van verwarmingstoestellen;
 • geurhinder, veroorzaakt door de uitlaatgassen van keukens.

 

Geurhinder bij verwarmingstoestellen

We verwijzen u door naar de pagina over veilig en zuinig verwarmen (https://www.knokke-heist.be/milieu-natuur-en-landbouw/klimaat-en-energie/stook-slim-en-zuinig-veilig-verwarmen).

Geurhinder bij keukens

Om geurhinder bij keukens te vermijden wordt best het principe van "code van goede praktijk" toegepast (https://omgeving.vlaanderen.be/beleid-geurhinder).

Geurhinder in de omgevingsvergunning

De gemeente kan in het geval van lucht- en dampafvoersystemen voorwaarden opleggen in bijv. de omgevingsvergunning.

 • De beste beschikbare technieken inzake lawaai- en geurhinder van lucht- en dampafvoersystemen kunnen terug gevonden worden in het document “Code van goede praktijk: Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen”. Dit document kan terug gevonden https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/CVGP_MilieuhinderLuchtafvoer_OO.pdf.
 • De aanwezige lucht- en dampafvoersystemen dienen te voldoen aan deze “Code van goede praktijk - Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen”. De belangrijkste maatregelen worden hieronder opgesomd.
  • Er dient steeds gestreefd te worden om de uitblaas van de afblaaslucht voldoende hoog t.o.v. het gebouw en de omgevende gebouwen uit te voeren.
  • Alle installaties dienen voorzien te worden van efficiënte vetfilters om de grote geurende vetdeeltjes zoveel mogelijk te elimineren en de technische installaties voldoende te beschermen.
  • Alle installaties worden frequent onderhouden.

 

Geurhinder in de algemene politieverordening

 • Artikel 73. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.