Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Grondwaterwinning en bemalingen

In Vlaanderen regent het vaak, toch is er helemaal geen water in overvloed. Zeker grondwater is schaars. En onder invloed van klimaatverandering zal grondwater nog schaarser worden.

Wie grondwater oppompt

 • moet dit melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • EN heeft (meestal) daarvoor een vergunning (omgevingsdossier voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1 of 2 of melding klasse 3) nodig.

Uitzondering in kader van huishoudelijke doeleinden

Als je grondwater oppompt louter voor huishoudelijke doeleinden (dus alles wat binnen normale huishoudelijke activiteiten valt), dan heb je geen omgevingsvergunning nodig.

 • een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt
 • een grondwaterwinning tot maximum 500 m³ per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt

Dus, in je eigen tuin, mag je dus grondwater onttrekken om bijvoorbeeld de bloemetjes water te geven. Dit mag zonder omgevingsvergunning of -melding, zolang het dus met een handpomp gebeurt. En je zorgt dat er niet meer dan 500m³ (500000 liter) per jaar wordt opgepompt.

De grondwaterwinning moet wel nog steeds gemeld worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij (https://www.vmm.be/water/grondwater/gebruik).

Grondwaterwinning melden bij VMM

Informatie vind je terug op https://www.vmm.be/water/grondwater/gebruik.

Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de VMM. Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing op waterverontreiniging, en bij grootverbruikers ook voor de heffing op de grondwaterwinning en voor de grondwatervergunning.

De VMM bezorgt deze gegevens aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt, en aan de watermaatschappij. De gegevens van klasse 1 grondwaterwinningen worden doorgegeven aan de deputatie van de provincieraad en de afdeling milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

De melding kan gebeuren via volgende link: https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden.

 • Kies daarbij voor kleinverbruiker in het geval het voor huishoudelijke doeleinden bedoeld is en minder dan 500 m³/jaar.
 • Selecteer grootverbruiker in geval van ondernemingen, instellingen, verenigingen, landbouwers, ... In dit geval is er meestal ook nog een omgevingsdossier nodig (zie verder).

Aan een grondwaterwinning zijn er ook heffingen verbonden. Deze heffing kan je berekenen via https://www.vmm.be/water/heffingen/bereken-je-heffing.

Grondwaterwinning: (bron)bemaling

In het geval van een bronbemaling is steeds een omgevingsdossier nodig.

Bronbemalingen omvatten alle grondbemalingen, filterbemalingen, open bemalingen en iedere andere vorm van bemaling, alsook drainage via oppomping:

 • tijdelijke bemalingen (bijvoorbeeld enkel tijdens de constructiefase van een bouwwerk)
 • permanente bemalingen (bijvoorbeeld het continu droog houden van kelders, tunnels, ondergrondse garages)
 • retourbemalingen (opgepompt grondwater, dat, onbehandeld en niet-verontreinigd, in dezelfde watervoerende laag wordt teruggebracht)
 • proefbemalingen

Dus als het nu gaat om

 • ofwel het plaatsen van een kelder van bijvoorbeeld 25m²
 • ofwel het bouwen van een ondergrondse garage (1 of 2 verdiepingen ondergronds)
 • ofwel het leggen of herstellen van rioleringen
 • ofwel het uitvoeren van wegeniswerken
 • ...

Voor elk van deze voorbeelden en vele andere gelijkaardige werken moet er dus een omgevingsdossier ingediend worden.

Bronbemalingen, die technisch noodzakelijk zijn voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen zijn minstens ingedeeld onder rubriek 53.2. van Vlarem-II (https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70326&woLang=nl).

Een aantal gegevens in het dossier voor een bronbemaling moeten steeds aanwezig zijn. Deze vind je terug onder hoofstuk 2 van dit document: Rubriek-53-vwden-grondwaterwinning-v20211029.pdf. Dit komt overeen met addendum R53 uit de agendabibliotheek van het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/addendabibliotheek).

Zijn deze gegevens niet aanwezig, dan wordt het dossier onvolledig en onontvankelijk verklaard en stopt bijgevolg de procedure.